Posolstvo 035

28.12.2010 11:00

Posolstvo 035

28.12.2010 - 11:00 hod

— Varovanie pre veriacich, aby neodmietali pravých prorokov —

 

Moja milovaná dcéra, dostávaš teraz posledné posolstvá pre ľudstvo v ich súhrne pred koncom časov kvôli záchrane duší.

 

Teraz je veľké množstvo anjelov rozoslaných po celom svete, ako to bolo predpovedané, aby pripravili Zem na Môj Druhý príchod. Veľa z týchto anjelov má ľudskú podobu - a oni si zvolili túto úlohu rovnako ako ty - Moja milovaná dcéra. Ich narodenie bolo tak načasované, aby pripadlo na obdobie posledného Varovania pri konci časov. Podobne sú aj démoni uvoľnení a vypustení z hlbín pekla. Na zemi sa sprítomňujú tým, že pokúšajú a zvádzajú ku klamstvu. Priťahujú tie z Mojich detí, ktoré sú otvorené ich vplyvu. Infikujú zlom tie duše, ktoré sa už nachádzajú v tme. Vchádzajú do ich ducha klamúc a presviedčajúc ich, že viera vo Mňa a v Môjho Otca je nezmysel.

 

Vonkajší prejav týchto ľudí ničím nenaznačuje, že by mali byť spájaní s niečim, čo by ste vnímali ako Zlo. Namiesto toho budú pôsobiť príjemne, skúsene, inteligentne a inšpirujúco. Takisto budú presvedčivo hlásať to, čo Moje deti považujú za pravdu. Žiaľ v ich srdciach nebude prebývať láska a pred ich učením sa musíte mať na pozore.

 

Teraz by som sa chcel obrátiť na Mojich veriacich. Vy, Moje deti, ste cez modlitbu a vieru dostali tie dary, ktoré zasľubujem všetkým tým, ktorí Ma nasledujú. Boli vám dané rozličné dary a každý z nich je určený na to, aby bolo moje slovo šírené mnohorakým spôsobom.

 

Posudzovanie vizionárov

Tým, ktorým dávam dar poznania na pomoc rozlíšiť tých, ktorí prichádzajú v Mojom mene od tých, ktorí prichádzajú v mene Satana, hovorím: buďte veľmi opatrní. Je len správne, že sa máte na pozore pred falošnými prorokmi. Avšak nikdy neodsudzujte tých, ktorí tvrdia, že prichádzajú v Mojom mene, bez toho, aby ste dôkladne nepreverili ich posolstvá. Nikdy nesmiete posudzovať tieto posolstvá len na základe toho, ako sa vám javia navonok. Pokiaľ niekto tvrdí, že prichádza v Mojom mene, nevychádzajte hneď z toho, že váš úsudok o ňom je neomylný. Všímajte si tých prorokov, ktorým sa dostáva výsmechu alebo ktorí vzbudzujú pohoršenie, keď tvrdia, že dostávajú Božské posolstvá odo Mňa alebo od Mojej Blahoslavenej Matky.

 

Nepodľahnite pokušeniu okamžitého vyrieknutia rozsudku nad nimi bez toho, že by ste si pozorne nevypočuli to, čo hlásajú. Tie posolstvá sa nebudú priamo vzťahovať na Moje učenie ale na Moje slová a budú plné lásky. Budú vás usmerňovať, ako máte žiť vaše životy v Mojom mene, aby ste dosiahli spásu.

 

Nikdy sa neznepokojujte, keď Moji praví proroci tvrdia, že dostávajú posolstvá, týkajúce sa budúcich udalostí, do ktorých sú zasvätení. Nepodľahnite pokušeniu spáchať hriech predsudku tým, že budete posudzovať tieto posolstvá na základe toho, k akej spoločenskej vrstve prorok prináleží. Niektorí nebudú vzdelaní. Naopak iní budú disponovať výrečnosťou. Mnohí z nich nebudú spĺňať kritériá, ktoré by podľa vášho očakávania mala „svätá“ osoba spĺňať.

 

Avšak existuje spôsob, ako si môžete byť istí ich pravosťou. Tí, ktorí komunikujú s Mojou milovanou Matkou, vo väčšine prípadov predpovedajú zjavenia, ktorých dátum a hodina boli ňou oznámené. Mnohé z týchto zjavení budú bezprostredne pozorované svedkami. V prípade Mojich posolstiev pre ľudstvo sú tieto odovzdávané svetu bez toho, aby prorok hľadal slávu.

 

Vynášanie rozsudku nad ľuďmi

Nakoniec budú Moji veriaci – aj napriek ich oddanosti ku Mne – opovrhovať tými, ktorí predpovedajú budúce udalosti a hanobiť tých, ktorí sú požehnaní uzdravujúcimi silami Ducha Svätého. Zastavte a prebuďte sa zo svojho spokojného spánku. Títo proroci nabúrajú vašu zažitú rutinu, pretože si neprisadnú k vašej svätej skupine. Neprispôsobia sa vám spôsobom, aký očakávate. Majte toto na zreteli. Ak posudzujete týchto ľudí na základe toho, čo ste počuli alebo na základe klebiet a skrytých narážok z „tretej ruky“, dopúšťate sa hriechu. Hriech voči Mojim prorokom ma hlboko uráža. Ak odmietate Mojich pravých vizionárov, tak vtedy sa Mi obraciate chrbtom.

 

A toto je presne to, čo sa deje v súčasnom svete s rastúcim počtom vizionárov, vychádzajúcich na verejnosť. Moji veriaci to nemajú ľahké. Pamätajte na to, že skôr, než vynesiete rozsudok, si musíte posolstvá Mojich prorokov prečítať – a to vrátane tých posolstiev, ktoré môžu pochádzať od falošných prorokov. Proste o vedenie, keď zvažujete tieto posolstvá. Pravé posolstvá sú plné lásky. A predsa neotrasiteľné v ich autorite. Posolstvá, ktoré sú namierené proti všetkému, čo viete o Mojej náuke a náuke Mojich apoštolov - bez ohľadu na ich subtílnosť - sa budú dať ľahko posúdiť.

 

Nemlčte o svojej viere

Teraz choďte, Moje deti, a otvorte svoje srdcia Mojim prorokom. Sú tu nato, aby vás uistili, že nadišiel čas, aby Som vás pripravil hovoriť v Mojom mene. Pamätajte si, že sláva je daná tým Mojim prorokom, ktorí hovoria aj napriek ponižovaniu a opovrhovaniu, ktoré musia znášať. Trest však neminie tých, ktorí tvrdia, že Ma nasledujú, avšak o svojej viere mlčia, ale na druhej strane sú rýchli, keď hovoria proti Mojim pravým vizionárom. Vo svojich srdciach viete, že tí, ktorých ste odsúdili, hovoria o nadchádzajúcich udalostiach - a to vám padne len veľmi ťažko prijať.

 

Možno si položíte otázku, prečo hovorí Môj Spasiteľ Ježiš Kristus cez tieto jednotlivé osoby? Koniec koncov – podľa mojich merítok – oni nepatria medzi svätých stúpencov. No Moja otázka na vás je táto - Prečo veríte, že len tých pár vyvolených, ktorí zasvätili svoj život modlitbe, majú autoritu odmietnuť tých, ktorí hlásajú mimo ich spoločenstiev? Či ste sa snáď ničomu nepoučili? Nepochopili ste, že aj tí, ktorí trávia svoj život venovaním sa modlitbe, môžu padnúť Podvodníkovi za obeť?

 

Moji skutoční proroci budú nenávidení

Nezabúdajte, že aj Ja, pokým Som bol na Zemi, sa Mi starší a kňazi vysmievali, zosmiešňovali a odmietali Ma a dívali sa na Mňa s pohŕdaním. Keď nenávideli Mňa, môžete si byť istí, že Moji praví proroci budú najviac nenávidení no súčasne budú na iných miestach uctievaní.

 

Hanba vám všetkým. Moji proroci nebudú pochádzať z vašich skupín, no napriek tomu je nutné ctiť si ich. Budú to najnepravdepodobnejší proroci vzhľadom na ich životy, ktoré viedli. Niektorí budú pochádzať z chudobných pomerov. Iní budú pochádzať z bohatších pomerov. Niektorí budú menej vzdelaní, zatiaľ čo iní sa narodili s darom gramotnosti. Toto sú Moji vyvolení proroci. Počúvajte ich hlasy, prv než ich odsúdite.

 

Modlite sa za nich. Modlite sa, aby Moje slovo, dané týmto prorokom, nebolo odmietnuté. Ani vy neodmietajte Moje slovo. Neveriaci sa vždy budú snažiť diskreditovať tieto statočné duše, ktoré nahlas ohlasujú Moje slovo, ale to sa dá očakávať. Keď Moji veriaci a hlavne tí, ktorí sú v modlitebných skupinách, v kláštoroch a iných službách, otvorene odmietajú Mojich pravých vizionárov, vtedy je Moje srdce lámané vo dvoje. Počúvajte Moje slová. Oni sa nikdy neodchýlia od pravdy - o nič viac ako vy, Moji milovaní nasledovníci, ktorí si nemôžete prispôsobiť pravdu tak, aby vyhovovala vášmu podaniu.

 

Otvorte svoje oči. Prebuďte sa. Znamenia sa začínajú pre všetkých zviditeľňovať. Vy, Moji veriaci, nemáte veľa času. Počúvajte. Modlite sa. Spojte sa a jednotne ohlasujte Moje slovo na záchranu duší skôr, než vyprší čas.

 

Váš milujúci Kristus – Ježiš Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť