Posolstvo 038

11.01.2011 11:45

Posolstvo 038

11.-12.01.2011 - 11:45-12:30 hod

— Rok 2011 je rokom očisťovania —

 

Moja milovaná dcéra, konečne sme zjednotení. Tvoja myseľ je už po niekoľko dní v stave prijímať Moje posolstvá. Nestrachuj sa, aj keď budeš potrebovať čas na to, aby si prijala Moje najnaliehavejšie posolstvá, aké kedy svet dostal, vo svojom srdci.

 

Rok 2011 je rokom, kedy nastanú zmeny – očisťovanie – ktorých svedkom sa stanú milióny na celom svete. Aj keď modlitby pomôžu odvrátiť globálne katastrofy, tieto nebudú stačiť na zadržanie ruky Môjho Otca, ktorá už čoskoro dopadne na ľudstvo.

 

Zlé správanie a nečistota mysle, tela a duše, ktoré sa teraz vo svete prejavujú, sú viditeľné pre každého. Pre tých, ktorí sú vyťažení a zaneprázdnení len svojim vlastným životom – nadišiel čas, aby ste sa zastavili a videli, čo sa odohráva pred vašimi očami.

 

Zlý – Satan, ktorý pracuje skrze tých, ktorí pochádzajú z temnoty, spôsobil spustošenie, kde každodenné vraždy sú natoľko bežným javom, že ľudstvo sa stalo necitlivým voči zlu páchateľov, ktorí konajú tieto ohavnosti. Vo vašej spoločnosti dominujú sebaláska a chamtivosť. Vaši vedúci predstavitelia a politici sa stali nenásytnými po moci a v mnohých prípadoch ich vaše blaho nezaujíma. Vzrastajúci počet samovrážd vo vašej spoločnosti je výsledkom zúfalstva, ktoré spôsobuje Podvodník – Satan.

 

Ten, ktorý sa vám nikdy neukáže, sa ukrýva za každou verejnou demonštráciou, ktorá zvelebuje sexuálnu amorálnosť a telesné násilie voči iným a voči sebe samému.

 

Neustála túžba po luxusných veciach, ktorým dávate prednosť pred blahom vašej rodiny, sa všade rozmáha. Zatiaľ čo vy, Moje deti, sa naháňate za bezcennými snami, časom zistíte, že vám chýbajú potraviny. Tieto prázdne a zbytočné veci nenasýtia vaše žalúdky. Nenasýtia ani vaše prázdne duše, ktoré volajú po pohodlí - po pohodlí, ktoré už nebudete mať viac k dispozícií. Toto pohodlie je možné získať len cez modlitby a obzvlášť cez modlitby v organizovaných modlitebných skupinách.

 

Očista bude predchádzať Môjmu Druhému príchodu

Zemetrasenia budú teraz otriasať Zemou, lebo hnev Môjho Otca sa rozpútal. Obávajte sa, Moje nevďačné deti, ktoré ste sa odvrátili od svetla pravdy. Veľké Súženie je pripravené započať eskaláciou neobvyklých ekologických anomálií. Človek bude bezmocný. Časom pochopí a príjme, že Môj Otec existuje a že Ja, Jeho Milovaný Syn, pripravujem svet nato, aby sa mohol stať svedkom Môjho Druhého príchodu na Zem. Tento čas sa teraz blíži. Avšak svet musí najprv podstúpiť túto dôležitú očistu. Tak ako budú pribúdať vo svete katastrofy, tak bude rásť i počet prívržencov Satana. Zo vzdoru budú pokračovať vo svojich úbohých zlých životoch, konajúc teror a spôsobujúc bolesť Mojim veriacim a tým, ktorí žijú spravodlivo.

 

Ako budú Moji veriaci ohlasovať neveriacemu svetu pravdu, začne viac ľudí vedome akceptovať skutočnosť, že vo svete naozaj dochádza k zmenám. Vďaka posolstvám, ktoré Mojim deťom odovzdávam prostredníctvom Mojich vybraných poslov, už čoskoro pochopia, čoho sú naozaj svedkami. Pretože udalosti, ktoré sa začnú odvíjať, nemôže spôsobiť človek. Môžu sa stať iba vtedy, ak dá na ne súhlas Môj večný Otec.

 

Nadišiel čas pre otvorenie pečatí

Moje deti, nadišiel čas pre znamenia – ako bolo predpovedané – keď sa otvoria pečate a poľnice ohlásia zmeny. Boh, Stvoriteľ ľudstva, nebude tolerovať zlo, ktoré bude navždy vykorenené zo sveta. Ani jeden zo stúpencov Zlého, nezávisle od miery jeho oddanosti Satanovi a jeho prázdnym sľubom, nebude ušetrený, ak nebude činiť pokánie.

 

Láska, deti Moje, bude preukázaná všetkým Mojim a Môjmu Otcovi oddaným nasledovníkom, ktorí otvoria svoje srdcia. Avšak nadradenosť Satana sa prejavuje až do takej miery, že jeho moc nakazila tak mnohé z Mojich detí, že tieto už viac neveria na cnosti ako sú poctivosť, dobré skutky, úcta k životu jedného voči druhému alebo voči svojim vlastným rodinám. Brat sa obracia proti bratovi. Sestra proti sestre. Sused proti susedovi. Kňaz proti svojim predstaveným. Biskupi proti učeniu Svätej Knihy (Sväté Písmo - pozn. prekladateľa).

 

Prečo ma trestáte nedostatkom vašej lásky?

Moje deti sa dokonca aj tejto nádhernej planéte obrátili chrbtom, ktorá im s takou láskou bola ponúknutá Bohom Otcom, Stvoriteľom a tvorcom všetkých vecí. Čo ste urobili? Prečo Ma trestáte nedostatkom vašej lásky – lásky k vášmu Spasiteľovi? Prečo sa obraciate chrbtom voči svojim vlastným potrebám – naliehavosti nasýtiť vaše vlastné duše a uhasiť váš smäd po poznaní Kráľovstva Môjho Otca – Neba, vášho zasľúbeného dedičstva? Deti Moje, neuvedomujete si, že sa obraciate chrbtom voči svojej vlastnej spáse? Nechápete to? Uverte prosím, že ak si teraz nebudete spytovať svoje vlastné svedomie a nebudete sa modliť ku Mne, aby som vás viedol, tak nemôžete byť a ani nebudete spasení.

 

Kňazi ignorujú učenie

Moji svätí služobníci – moji pastieri – ktorí ste boli ustanovení, aby ste viedli Moje stádo – vy ste mu nevysvetlili existenciu Zlého – Satana. Vo vašej snahe javiť sa ako moderní, otvorení a praktickí učitelia, zabudli ste poukázať na nebezpečenstvá, týkajúce sa ignorovania učenia, obsiahnutého v Knihe Môjho Otca. Kniha, ktorá jasne hovorí o existencii Zlého – Satana – a ako pôsobí cez každého jedného z vás, aby vás pripravil o váš konečný a právoplatný domov – Nový raj, ktorý Som vám všetkým prisľúbil, keď som za vás zomrel na kríži. Nezomrel som pre skupinu ľudí, nemajúcu vlastnú identitu. Život som položil za každého jedného z vás, aby ste mohli byť spasení.

 

Majte na pamäti, že i keď Moja láska voči vám zahŕňa v sebe všetko, aj tak Mi spôsobuje hlboké utrpenie. Toto utrpenie mi spôsobujete tým, že popierate Moju existenciu. Rozhodli ste sa slepo nasledovať naivnú vieru, že vám Zem dokáže poskytnúť všetko to, po čom zatúžite. Zabúdate však, že po tomto živote bude nasledovať večný život.

 

Proroctvá sú vám dávané z milosti

Znamenia, posolstvá a proroctvá sú vám zasielané roky, ako dôkaz Môjho milosrdenstva. S výnimkou Mojich nasledovníkov len veľmi málo z vás počúva, otvorí oči alebo sa len na chvíľu zamyslí nad touto otázkou: môže toto byť Božia komunikácia? Ak áno, čo je potrebné, aby som urobil? Odpoveď znie: počúvať a prijať pravdu vašich budúcich možností. Rozhodnite sa, ktorou cestou sa chcete uberať. Potom sa modlite za vašu dušu a za duše tých, ktorých milujete.

 

Tí z vás, ktorí sa arogantne a s opovrhnutím otáčate chrbtom, keď je spomenuté Moje meno, alebo ktorí mávnete rukou v neúcte, keď Moji nasledovníci hlásajú Moju pravdu – i vy ste pre mňa stratení. Len skrze Moje milosrdenstvo môžem dať svetu znamenia a posolstvá na pomoc viesť vás. Vzhľadom na dar slobodnej vôle, ktorý ľudstvu daroval Večný Otec, Boh Stvoriteľ a tvorca všetkých vecí, nemôžem vás nasilu viesť za ruku. Láska a súcit sú vždy dôvodom Mojej komunikácie s vami ako i pocity Mojej bolesti a zúfalstva.

 

Moje utrpenie, bolesť a zranenia sa zintenzívňujú, keď sa Moje deti vrhajú do otvorenej náruče Satana. To znamená, že teraz vám všetkým musím jasne ukázať, aký osud očakáva všetkých tých, ktorí Mňa a Môjho Večného Otca odmietajú.

 

Realita pekla

Ak sa rozhodnete pre lož, ktorú rozširuje Podvodník, ktorej podstatou je tvrdenie, že Boh – Večný Otec – neexistuje, tak ste stratení. Vstupom cez brány pekla si uvedomíte strašnú chybu, ktorú ste urobili. Verte Mi, deti Moje, keby ste len mohli vidieť ten šok a pocit hrôzy tých duší, ktorým je po smrti zjavená konečná pravda, tak by ste neboli schopní vydržať ani len na malý okamih toto utrpenie. Keby ste boli svedkami len letmého pohľadu na toto miesto, potom by ste – ľudsky povedané – od čírej hrôzy na mieste zomreli, aký osud postihne tých, ktorí si zvolili cestu hriechu.

 

Táto cesta, ktorá sa javí ako pekná, príťažlivá, lákavá a plná divov, sa začne meniť, keď sa smerom nadol dostanete na polcestu. Zmeny, s ktorými sa na polceste stretnete, budú dôvodom vášho znepokojenia. Tento zvláštny neutíchajúci pocit prázdnoty a sklamania pretrváva aj po zvyšok vašej cesty. Nemôžete pochopiť, prečo sa tak cítite. Vaše navonok tak zábavné zážitky sú plné neočakávaných, rušivých a nepríjemných pocitov, zmiešaných s hnevom, frustráciou, osamelosťou a strachom. A až vtedy, keď na konci cesty stretnete svoj idol a zahľadíte sa do jeho zlovestných očí, ktoré sa lesknú v pohrdlivom úškľabku, budete kričať až do zachrípnutia. Až v tomto poslednom okamihu začnete na Mňa volať o pomoc. Ale už bude neskoro. V tomto štádiu už nebude viac cesty späť. Vaše rozhodnutie ste už urobili v tomto živote. A hoci budem prelievať horké slzy hlbokej bolesti nad každou stratenou dušou, v tejto fáze vás už nebudem môcť zachrániť. Nad vašou slobodnou vôľou, ktorá si volí svoj vlastný osud, nebudem mať žiadnu moc.

 

Prostredníctvom týchto, aj keď tvrdo vyznievajúcich posolstiev, dávam svetu posledné varovanie z čistej lásky voči každému jednému z vás. Naliehavo vás prosím, aby ste teraz konečne počúvali Môj hlas a zachránili si svoje duše.

 

Váš milujúci Ježiš Kristus

Spasiteľ ľudstva a Spravodlivý Sudca

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť