Posolstvo 042

24.01.2011 21:50

Posolstvo 042

24.01.2011 — 21:50 - 22:00 hod

— Ako ľahko je zhrešiť —

 

Dnes, Moja milovaná dcéra, si konečne pochopila nebezpečenstvo, prichádzajúce od Podvodníka, keď ochabneš v bdelosti. Modlitba k Môjmu Večnému Otcovi prostredníctvom ruženca Božieho milosrdenstva je dôležitá na posvätenie tvojej duše.

 

Moja milovaná dcéra, vyhnúť sa hriechu je ťažké. Ťažšie je obdržať Moje zvláštne milosti, ako sa vyhnúť hriechu v akejkoľvek forme. Ak ste boli povolaní k tejto posvätnej práci, budete vždy cieľom útokov Zlého, ktorý sa pri každej príležitosti bude snažiť vytvárať negativitu vo vašom živote. Ako prostriedok pre svoj útok proti vám použije tých, ktorí sú okolo vás, preto sa musíte mať pred ním neustále na pozore. Nikdy mu nedovoľte vyhrať, pretože vtedy sa dokáže vkradnúť do duší, kde spôsobuje bolesť, úzkosť a utrpenie. Spôsobuje rozpad priateľstiev, zmätok a zúfalstvo a vkladá do myslí tých, ktorých si vybral za cieľ, zlé myšlienky. Vtedy, keď sa Moje deti cítia byť previnilé kvôli svojim vlastným slabostiam, lebo podľahli pokušeniu, tak zažívajú pocit vlastnej úbohosti, ktorá do ich životov vnáša zúfalstvo, súženie a rozorvanosť.

 

Deti Moje, vždy budete pokúšaní k hriechu. Je extrémne ťažké dosiahnuť dokonalosti pre vaše duše a vyžaduje si to z vašej strany veľmi silnú disciplínu a rozhodnosť. Ak padnete za obeť Zlému a zhrešíte, okamžite sa musíte zo srdca modliť a prosiť o odpustenie.

 

Pravidelná spoveď je sviatosťou, ktorá je nesprávne chápaná. Len týždenným pristupovaním k sviatosti zmierenia zostane vaša duša v stave milosti. Len ak sa takýmto spôsobom, ako i každodennou modlitbou, vaša duša posväcuje, iba vtedy dokážete udržať podvodníka od seba.

 

Vina hriechu

Ak vás sužuje pocit viny následkom hriešneho konania – i keby bol priestupok akokoľvek závažný v očiach Môjho Otca - netrápte sa. Obráťte sa, otvorte svoje srdcia a poproste o odpustenie. Vina je negatívny pocit. I keď je užitočná, aby riadila vaše svedomie, nie je zdravé, aby ste v tomto stave zotrvávali. Proste cez modlitbu o milosť za dosiahnutie čistoty duše, ktorá je potrebná na to, aby ste Mi mohli slúžiť. Dôležitá je trpezlivosť. Nedovoľte hriechu, aby vás odo Mňa odvádzal. Vina nesmie nikdy stáť v ceste pri hľadaní spásy.

 

Pamätajte si deti, že kvôli dedičnému hriechu budete vždy padať za obeť pokušeniu Zlého. Cez modlitbu, pôst a úctu k Svätej Eucharistii sa ku Mne viac priblížite. To však vyžaduje čas, ktorý je potrebné si na to vyhradiť.

 

Tak choďte teraz, Deti Moje, a pamätajte si jednu vec – nemajte nikdy strach obrátiť sa na Mňa, ak ste zhrešili. Nikdy sa nezdráhajte prosiť o odpustenie, ak naozaj ľutujete. No tiež si pamätajte, že ak tak nebudete konať, vždy znova pritiahnete podvodníka a vaša duša sa vnorí do temnoty. Tma priťahuje tmu. Svetlo priťahuje svetlo. Ja Som svetlo.

 

Obráťte sa teraz na Mňa a dovoľte Mojej láske, aby prežiarila vaše hriešne zblúdilé duše. Tak veľmi vás milujem, deti Moje, že keď obrátite vaše srdcia ku Mne – bez ohľadu na váš pocit osamelosti – nikdy vás neodmietnem.

 

Choďte v pokoji a láske.

 

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť