Posolstvo 054

18.03.2011 00:00

Posolstvo 054

18.03.2011 - 24:00 hod

— Zemetrasenie v Európe a svetová vojna —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, vo veľkej láske prichádzam v tento večer, aby som s tebou komunikoval, pretože poznám tvoje utrpenie, ktorým si bola sužovaná. Utrpenie, ktoré si teraz obetovala za duše znamená, že tieto by inak museli čeliť zatrateniu, keby si to neurobila s radosťou.

 

Dcéra Moja, tieto posolstvá sú pravé ale musíš so Mnou komunikovať len počas modlitby alebo po nej. Je to dôležité, pretože Podvodník sa môže občas pokúsiť zachytiť komunikáciu, pokiaľ nebudeš so Mnou v tichej modlitbe.

 

Svetová vojna

 

Dcéra Moja, proroctvá, o ktorých Som hovoril, sa čoskoro naplnia. Môjmu milovanému Zástupcovi už neostáva veľa času nazvyš vzhľadom k udalostiam, ktoré sa stali v marci. Ľudstvo sa teraz stane svedkom iných udalostí, vrátane zemetrasenia v Európe, ktoré mnohých vydesia. Avšak táto očista pomôže zjednotiť ľudí a bude pre dobro všetkých. Iné globálne udalosti, vrátane sopečnej erupcie, sa teraz udejú (*podrobnosti o mieste a mesiaci sú vizionárke známe), pričom do vojny na strednom východe budú zapojené aj iné národy. Iné západné národy vyprovokujú reakciu z Ruska a Číny. Všetko vyústi do svetovej vojny.

 

Modlitby zmiernia dopad týchto udalostí

 

Medzitým sa už čoskoro udeje Varovanie. Toto spôsobí obrátenie. Obrátenie zmierni – pomocou modlitieb – rozsah a krutosť týchto udalostí.

 

Utrpenie prinesie Pokoru – Pokora zachráni duše

 

Dcéra Moja, tak ako bude svet zažívať tieto znepokojujúce udalosti, tak sa tí, ktorí trpia, stanú pokornými. Cez pokoru môžu byť zachránení. Toto všetko je potrebné, aby sa svet pripravil na Môj Druhý Príchod. Ten čas už nie je príliš ďaleko. Bude to, dcéra Moja, deň veľkej slávy pre veriacich. Udržuj si myšlienku na tento deň v popredí svojej mysle, pretože akékoľvek predchádzajúce utrpenie, ktoré si zakúsila v Mojom mene, sa potom dostane do zabudnutia.

 

Všetky proroctvá, predpovedané v Knihe Zjavenia, sa teraz odhaľujú svetu. Tým, ktorí chápu význam týchto udalostí – prosím, prosím vás, vysvetľujte ostatným, že je dôležité a nutné prosiť Boha o odpustenie, ktoré je potrebné na očistenie ich duší.

 

Spochybňovanie Mojich posolstiev

 

Dcéra Moja, vždy, vždy načúvaj Mojim posolstvám svojim srdcom. Vieš, že prichádzajú odo Mňa, tvojho Božského Spasiteľa, aj keď ťa iní budú občas presviedčať, že tomu tak nie je. To Ma veľmi zraňuje. Rozumiem mnohým tvojim vlastným pochybnostiam, ktoré pochádzajú zo starosti, aby si nezviedla ľudí, čo by si nenávidela. Tieto myšlienky musíš konečne vypustiť z hlavy.

 

Odovzdaj Mi svoju vôľu

 

Ty, Moje dieťa, by si bola silnejšia, keby sa ti bolo dostalo potrebnej duchovnej podpory od kňaza. Žiaľ ani jeden z nich nechce prijať Môj kalich náležitým spôsobom – to je skutočnosť, ktorú považujem za hlboko urážlivú. Takže teraz Mi musíš úplne dôverovať. Úplne Mi odovzdaj svoju vôľu a všetko sa bude zdať omnoho jasnejšie. Každý deň sa modli Môj Ruženec Božieho Milosrdenstva tak, ako Som to žiadal, ako aj Svätý ruženec. Taktiež sa aspoň raz do týždňa zúčastni adorácie v kostole. Všetky tieto malé dary, určené pre Mňa, ťa privedú bližšie ku Mne. Čím bližšie budeš, o to ľahšie a jednoduchšie sa ti stanú tvoje úlohy.

 

Obhajuj tieto posolstvá

 

Maj v úcte toto Najsvätejšie Písmo. Obraňuj ho. Akceptuj, že bude napádané a trhané vo dvoje hlavne tými, ktorí tvrdia, že sú experti a ktorí budú vyhľadávať (v ňom) tie pasáže, ktoré podľa nich odporujú Môjmu učeniu. Jediný protiklad bude v ich vlastnej chybnej interpretácií Môjho učenia. To je (tam), kde prekrútili a nesprávne interpretovali Moje Sväté Slovo, pretože im to vyhovuje, aby to tak robili.

 

Dôležitosť zostávať v stave milosti

 

Dcéra Moja, zo srdca si Mi chýbala ako aj tvoja blízka komunikácia so Mnou. Pros Ma o milosti, aby si zostala silná a budú ti dané. Mám s tebou plány, dcéra Moja. Sú veľmi dôležité. To je aj dôvod, prečo je nevyhnutné, aby bola tvoja duša očistená a aby si v každom čase zotrvávala v stave milosti. Budeš trpieť, dcéra Moja, pokým sa nezavŕši tvoja transformácia ku konečnej duchovnej dokonalosti. Ja ťa však na to pripravím. Nech ťa neznepokojujú názory iných. Tí, ktorí nie sú v svetle a spôsobujú ti rozrušenie, tých si nevšímaj. Modli sa za nich. Buď si však vedomá toho, že ťa môžu odo Mňa vzdialiť až natoľko – bez toho, aby si si to uvedomovala – že časom budeš mať pre Mňa zatvorené svoje srdce.

 

Svätý Augustín a svätý Benedikt s tebou obaja spolupracujú. Privolaj si ich na pomoc a všetko ti bude omnoho ľahšie. Je ťažké konať Moju prácu a plniť tie úlohy, o ktoré ťa žiadam. Každý úsek tejto cesty bude sprevádzaný pokusom privodiť tvoj pád. Hnev, rozčarovanie a argumenty vyvstanú okolo teba a nadobudnú na intenzite. Všetky sú určené k tomu, aby oslabili tvoju vôľu, ak to dovolíš.

 

Musíš vysvätiť svoj domov a od teraz vždy (so sebou) nosievaj Ruženec, Benediktínsky Kríž ako aj Svätenú vodu. Buď statočná. Úplne Mi dôveruj. Tak už poď a daruj Mi teraz svoju slobodnú vôľu a Ja ti udelím všetky milosti, potrebné na dokonalé vykonanie Mojej práce.

 

Milujem ťa, Moja vyvolená dcéra. Aj naďalej ťa budem robiť silnejšou, ako si. Budem ťa viesť. Nato, aby to naozaj bolo účinné, Mi musíš prenechať svoje telo, myseľ a dušu. Ale táto obeta musí prísť od teba a musí Mi byť daná ako vzácny dar. Ja si ju nemôžem len tak od teba vziať, pretože tvoja slobodná vôľa je výnimočným darom od Boha, Môjho Večného Otca.

 

Choď teraz v pokoji, dcéra Moja. Prenechaj Mi svoje starosti a obavy. Osloboď svoju myseľ, telo a dušu. Vtedy, keď Mi odovzdáš svoju slobodnú vôľu, sa konečne so Mnou zjednotíš. Tento dar pre Mňa zaistí, že Moje slovo bude ešte účinnejšie počuté po celom svete.

 

Váš milovaný Spasiteľ ľudstva

Ježiš Kristus – Spravodlivý Sudca

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť