Posolstvo 280

11.12.2011 15:30

Posolstvo 280

11.12.2011 - 15:30 hod

Boh Otec - Udelím imunitu tým, za ktorých sa budete modliť v mene Môjho milovaného Syna

 

Moja drahá dcéra, ďakujem ti, že si odpovedala na toto dôležité volanie Nebeskej sféry, keď Som ťa požiadal, aby si prijala mystické zjednotenie s Mojim predrahým Synom Ježišom Kristom.

 

Ja som prítomný v Mojom Synovi Ježišovi tak, ako je On zjednotený so Mnou láskou Ducha Svätého. Preto je teraz tvoja duša prepojená s Mojou, čím sa pre teba všetko stáva omnoho jasnejším.

 

Moje dieťa, podľa Môjho priania si ako Moje stvorenie vytvorená tak, aby si sa naplno mohla stať hodnou pre túto Božskú misiu. Boli ti dané slzy Božskej intervencie, aby si mohla okamžite rozpoznať toto nové neočakávané volanie. Teraz, ako si preplakala svoje slzy, už viac neplač, pretože odteraz bude prevládať v tvojej duši už len šťastie.

 

Moja dcéra, zarmucuje Ma, že už Ma takmer nikto viac v tomto svete neuznáva. Mnohí už na Mňa úplne zabudli. Pre toľké z Mojich detí už neznamenám nič.

 

Moja dcéra, musíš Mi pomôcť, keď prejavujem Svoju prítomnosť, aby Som bol rozpoznaný pomocou modlitby.

 

Prosím modli sa, aby celé ľudstvo prijalo dar nového života, ktorý mu teraz bude daný Mojim milovaným Synom Ježišom Kristom.

 

Nikto skutočne nerozumie Mojim starostiam o tie duše, ktoré odmietajú Mňa alebo existenciu Spasiteľa, ktorého Som poslal svetu.

 

Tieto úbohé duše, ktoré sú plné logických vysvetlení, ktoré tak arogantným spôsobom používajú k tomu, aby zavrhli Moju existenciu, budú pre Mňa v tomto čase stratené. Ich jedinou spásou — pretože mnohé z nich počas Varovania odmietnu ponúknuté Božie milosrdenstvo — budú modlitby tých detí, ktoré milujú Otca.

 

Tak mnoho z tých, ktorí Ma neakceptujú, vie ešte príliš málo o Mne. Ja Som Boh Otcovskej lásky – Nebeský Otec – ktorý dozerá na každé Svoje dieťa – silné, slabé, nemocné, dobré aj skazené. Žiadne nie je vylúčené z Mojej nekonečnej lásky bez ohľadu na to, aká čierna je jeho duša.

 

Naliehavo vás vyzývam, deti, aby ste sa v Mene Môjho Syna ku Mne v pokání modlili za všetky hriechy ľudstva.

 

Môj Syn teraz zahalí celé ľudstvo a až sa Osvietenie Svedomia (Varovanie) stane minulosťou, budú v tejto fáze vaše modlitby vskutku prepotrebné. Vaše modlitby, deti, pomôžu zachrániť tých ľudí, ktorí budú vzdorovite pokračovať v odmietaní milosrdenstva, ktoré im preukáže Môj Syn.

 

Deti, Môj slávnostný prísľub všetkým tým z vás, ktorí na Mňa budete volať v mene Môjho milovaného Syna Ježiša Krista, aby Som zachránil vašich bratov a sestry, je ten, že im (vašim bratom a sestrám) okamžite udelím imunitu. Mimoriadne milosti obdrží každý jeden z vás, kto sa zaviaže, že sa bude celý mesiac modliť za ich duše. Tu je, o čo vás prosím, aby ste sa modlili:

 

"Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú Jeho milosrdnú ruku.

 

Drahý Otče, zaplav ich duše dôkazom Tvojej lásky.

 

Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia.

 

Skrze Tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na Zemi. Amen."

 

 

Váš Nebeský Otec

Všemohúci Boh

 

 

 

Poznámka na vysvetlenie:

Imunita bude garantovaná tým, za ktorých sa modlíte.

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť