Posolstvo 383

24.03.2012 11:45

Posolstvo 383

24.03.2012 - 11:45 hod

— Nemáte veľa času, než prídem, aby som súdil —

 

Prichádzam dnes k tebe, moja vrúcne milovaná dcéra, aby som informoval svet o mojom veľkom milosrdenstve.

 

Tiež si želám informovať svet o mojej spravodlivosti.

 

Deti, nemáte veľa času, než prídem, aby som súdil.

 

Je to práve toto časové obdobie medzi dneškom a mojim Súdnym dňom, ktorý nastane pri mojom Druhom príchode, ktoré musíte využiť rozumne na prípravu vašich duší.

 

Ako váš Božský Spasiteľ mám povinnosť, aby som vás viedol, usmerňoval a odhaľoval vám cesty, pomocou ktorých môžete zabezpečiť, že budete schopní vojsť do môjho raja.

 

Neodmietajte mojich prorokov. Týka sa to predovšetkým mojich Bohu zasvätených služobníkov (duchovenstva).

 

Musíte Ma s pokorou a čistotou duše poprosiť o zoslanie Ducha Svätého na získanie schopnosti rozlišovania.

 

Keď to urobíte, odhalím vám pravdu môjho najsvätejšieho slova, ktoré teraz dostávate cez túto prorokyňu.

 

Potom bude vašou povinnosťou zabezpečiť, aby všetky tie duše, ktoré vo vás hľadajú vedenie, dostali pomoc pri príprave svojich duší na môj Druhý príchod.

 

Nikdy nemajte strach vysloviť vetu "Druhý príchod Krista", pretože mnohí z môjho stáda nevedia, čo to znamená.

 

Tak málo z nich bolo poučených o tejto veľkej a slávnej udalosti alebo o dôležitosti prípravy svojich duší tak, aby boli v stave milosti.

 

Nikdy nemajte strach kázať o existencii očistca alebo pekla. Je to na vašej zodpovednosti povedať mojim ľuďom pravdu.

 

Hľadajte vo Mne vedenie skrze túto modlitbu: "Modlitba duchovenstva za prípravu duší na Druhý príchod" v rámci Modlitebnej kampane (40):

 

 

"Ó, môj Ježišu, som len pokorný služobník a potrebujem Ťa, aby si ma viedol tak, aby som mohol pripraviť duše na tvoj slávny Druhý príchod.

 

Pomôž mi obrátiť duše a pripraviť ich podľa tvojej svätej vôle tak, aby boli hodné vojsť bránami nového neba a novej zeme, ktoré si zasľúbil celému ľudstvu skrze tvoju smrť na kríži.

 

Udeľ mi potrebné milosti, aby som mohol oznamovať tvoje slovo hladujúcim dušiam a nikdy nezanedbával svoje povinnosti voči tebe, drahý Ježišu, ktorému som sa zaviazal vernosťou svojimi svätými sľubmi. Amen."

 

 

Teraz choď, môj Bohu zasvätený služobník a prijmi úlohu, pre ktorú si bol vyvolený.

 

Výzva pripraviť duše na môj Druhý príchod je najväčšia zo všetkých v tvojom úrade a ty ju musíš prijať s láskou a radosťou vo svojom srdci.

 

Prijmi tiež dar, že si ako vysvätený služobník bol vyvolený na konci týchto časov, keď sa ako nové nebo a nová zem vynorí môj nový raj.

 

Ste požehnaní, že žijete v týchto časoch.

 

No na každom kroku vašej cesty – keď budete pomáhať zachraňovať moje duše na zemi – podstúpite trýzeň a prekážky, ktoré vám spôsobí podvodník a všetci tí, ktorých on bude zvádzať, aby odvrátili svoje srdcia odo Mňa, vášho Božského Spasiteľa.

 

Nikdy sa nevzdaj svojho posvätného poslania a vedz, že Ja, tvoj Ježiš, ťa budem sprevádzať na každom kroku tejto cesty.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť