Posolstvo 446

28.05.2012 20:45

Posolstvo 446

28.05.2012 - 20:45 hod

Vedzte, že 1000 rokov, na ktoré sa odkazuje v Knihe zjavenia, znamená presne práve toto

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, je normálnou ľudskou prirodzenosťou, že človek spochybňuje učenie, obsiahnuté vo svätej Biblii.

 

Keď však človek prekrúca učenie vo svätej Biblii, aby ju prispôsobil svojim vlastným požiadavkám, tak Ma to uráža.

 

Ale keď moji vysvätení služobníci (kňazi, duchovenstvo - pozn. prekl.) odsudzujú časti svätej Biblie a odsúvajú ich stranou, ako keby boli bezvýznamné, tak tým popierajú Mňa, Syna človeka.

 

Všetko, čo je obsiahnuté vo svätej Biblii, pochádza od môjho Večného Otca, ktorý prostredníctvom svojich pomazaných schválil každé jedno slovo.

 

Verte tomu, že sväté Božie slovo je obsiahnuté v knihe môjho Otca a že ani jedno slovo z toho nie je klamstvo.

 

Prečo potom tí, ktorí tvrdia, že sú učenci a znalci pravdy, obsiahnutej vo svätej Biblii, spochybňujú moje sväté slovo, keď vám ho v týchto posolstvách predkladám?

 

Moja pravda je vám teraz opätovne dávaná preto, aby osviežila vašu pamäť a pripomenula vám učenie, ktoré je v nej obsiahnuté.

 

Vedzte, moje deti na zemi, že proroctvá, obsiahnuté v Knihe Daniela a v Knihe zjavenia, sa ešte musia stať.

 

Vedzte, že 1000 rokov, na ktoré sa odkazuje v Knihe zjavenia, znamená presne práve toto.

 

Ak by to malo znamenať niečo iné, potom by bol býval daný iný časový údaj.

 

Moja Cirkev, ktorou je katolícka Cirkev, nakoľko tak dodnes ešte neurobila, toto zatiaľ neprehlásila za svoju vieru.

 

Zvyšok mojej Cirkvi, tieto zostávajúce úponky mojej katolíckej Cirkvi na zemi, pochopia skutočný význam mojej éry mieru a pokoja na zemi.

 

Nachádzate sa na konci časov, ale zem bude obnovená.

 

Volám na všetkých vás, mojich vysvätených služobníkov. Môj hlas je zachrípnutý od toho, ako vás úpenlivo prosím, aby ste odpovedali na moje sväté volanie z Neba.

 

Ja, váš milovaný Spasiteľ, som vám doteraz poslal už mnoho prorokov a vizionárov. Títo dopomohli k tomu, aby ste sa vo svojich mysliach otvorili udalostiam, ktoré ešte majú prísť.

 

Až doteraz som čakal, aby som svetu ohlásil konečné odhalenia. Teraz posielam môjho posledného posla Máriu Božieho Milosrdenstva, siedmeho posla, aby pripravil záverečnú kapitolu tak, ako sa vám (postupne) odhaľuje.

 

Môj hlas je ako burácanie hromu. Bude sa aj naďalej ozývať po celom svete. Nezatíchne až do dňa, kedy prídem, aby som súdil.

 

Je možné, že Ma teraz nepočúvate. Mnohí z vás odmietajú moje slovo s aroganciou, ktorá Ma hlboko zraňuje.

 

Iní Ma budú zo strachu ignorovať, lebo to je pre nich tá najjednoduchšia cesta. Ale už čo nevidieť dôjde k zmenám, o ktorých hovorím. Potom vám (konečne) začne svitať pravda.

 

Teraz na vás volám a hovorím vám nasledovné. Očakávam vašu odpoveď, či už teraz alebo v budúcnosti.

 

Čakám. Budem naďalej trpezlivo čakať až do dňa, kedy ku Mne pobežíte, hľadajúc u Mňa ochranu.

 

Nikdy sa nevzdám svojich vyvolených služobníkov, tých, ktorých som prvotne povolal (do kňazského úradu).

 

Pamätáte si ešte na moje prvé zavolanie? Vnímali ste môj hlas, ako prehovára k vašej duši s naliehaním, aby ste sa so Mnou v jednote spojili. Môžete Ma teraz počuť?

 

Poproste Ma teraz, aby som vám dal najavo, že som to Ja, váš Ježiš, ktorý vás prosí, aby ste prišli, povstali a nasledovali Ma na tejto poslednej namáhavej ceste do večného života. Nebojte sa môjho volania. Dôverujte Mi a modlite sa túto modlitbu, prosiac Ma, aby som vám dal počuť moje volanie.

 

Toto je modlitba za duchovenstvo: "Ježiš, daj mi počuť tvoje volanie" v rámci Modlitbovej kampane (57):

 

 

"Ó, môj drahý Ježiš, otvor moje uši zvuku tvojho hlasu. Otvor moje srdce tvojmu milujúcemu volaniu. Naplň moju dušu Duchom Svätým tak, aby som ťa v tomto čase mohol rozpoznať.

 

Ponúkam Ti moju pokornú vernosť vo všetkom, čo odo mňa vyžaduješ. Pomôž mi spoznať pravdu, aby som povstal, odpovedal a nasledoval tvoj hlas a mohol Ti tak pomôcť zachrániť duše celého ľudstva.

 

Tvoja vôľa je mojim rozkazom. Daj mi odvahu, aby som sa nechal tebou viesť tak, aby som mohol prijať výzbroj, potrebnú na vedenie tvojej Cirkvi smerom k tvojmu novému kráľovstvu. Amen."

 

 

Pamätajte si, že Ja, Ježiš Kristus, nikdy nedovolím, aby moji Bohu zasvätení služobníci zišli z cesty pravdy. Budem stáť na každom rohu a na každej ulici a ukážem vám správny smer.

 

Občas sa pritom môžete cítiť skľučujúco. Môžete byť zmätení. Možno, že nebudete chcieť počuť pravdu. Možno, že budete mať strach. No vedzte toto:

 

Ja vás vždy budem milovať. Vždy budem na vašej strane.

 

Nikdy vás neopustím.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť