Posolstvo 486

08.07.2012 17:17

Posolstvo 486

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 08.07.2012 - 17:17 hod.

 

Majte sa na pozore - nové svetové náboženstvo sa bude navonok
javiť ako dobrá a svätá organizácia, plná lásky a súcitu

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, veľké odpadlíctvo, o ktorom som hovoril, sa teraz vo svete stále viac prejavuje.

 

Tentokrát sa šíri ako závoj nad mojou svätou Cirkvou na zemi a zastiera jej zrak ako hustá hmla.

 

Toto je čas veľkého rozdelenia mojej Cirkvi na dva tábory.

 

Na jednej strane budete mať mojich milovaných, verných a Bohu zasvätených služobníkov, ktorí nasledujú moje učenie a ktorí sa nikdy od neho neodkláňajú.

 

Na druhej strane sú tu tí kňazi a ostatní vodcovia v mojich kresťanských cirkvách, ktorí sú ovplyvnení moderným životom a ktorí znesvätia moje zákony.

 

Poddávajú sa tlaku ľudí, ktorí požadujú, aby v Božom mene prejavovali toleranciu cez zmeny Božích zákonov tak, aby vyhovovali ľudským požiadavkam.

 

Sú plní pýchy, arogancie a svetských ambícií. Nebude im to prekážať, ak tým pozmenia sväté sviatosti, aby tým vyhoveli hriešnej agende.

 

A nielen to - budú dokonca aj nápomocní v tom, aby sa v kostoloch môjho Otca páchali ohavné činy a to všetko v mene občianskych práv a tolerancie.

 

Budú mlčky prehliadať hriech a urážať Ma vystavovaním takýchto hriechov na obdiv priamo pred mojimi svätými Bohostánkami očakávajúc odo Mňa, že takéto ohavné počínanie budem tolerovať.

 

Onedlho zrušia sviatosti, aby tak všetkým vyhoveli.

 

Namiesto nich sa budú konať večierky, oslavy a iné formy zábavy.

 

To dá zrod novej svetovej cirkvi, ktorá sa bude pýšiť impozantnou stavbou v Ríme, ale ktorá nebude vzdávať česť Bohu.

 

Bude vystavaná spolu s tajnými satanskými symbolmi, viditeľnými pre všetkých a bude vzdávať úctu šelme.

 

Každý hriech, protiviaci sa môjmu milovanému Otcovi, bude verejne uctievaný a milióny ľudí prijmú ich nemorálne zákony tak, ako keby boli v Božích očiach toho hodné.

 

Moji vysvätení služobníci, ktorí Mi zostanú verní, budú musieť slúžiť sväté omše potajme alebo čeliť uväzneniu.

 

Budú naberať na sile a – naplnení Duchom Svätým – budú aj naďalej živiť Božie deti pokrmom života.

 

Musia sa postarať o to, aby všetkým tým, ktorých budú viesť, bola ponúknutá ochrana Pečate živého Boha.

 

Čas výstavby nového chrámu na počesť beštie je teraz už veľmi blízko.

 

Ten bude vystavaný za diktatúry antikrista, ktorý už čo nevidieť vystúpi na javisko sveta ako muž mieru.

 

Všetci moji nasledovníci, zhromaždite sa pokiaľ možno čo najskôr.

 

Moji kňazi, ktorí spoznávate môj hlas, musíte začať s vašimi prípravami, aby ste zabezpečili, že moja Cirkev na zemi dokáže neochvejne znášať nadchádzajúce prenasledovanie.

 

Útočiská budú pre vás včas pripravené, aby ste ich použili, pretože som mojim nasledovníkom pred nejakým časom dal pokyny, aby som tak zabezpečil, že budú slúžiť pre vaše potreby.

 

Toto prenasledovanie bude krátke a vy ho prekonáte, aj keď bude bolestivé.

 

Majte sa na pozore. Nové svetové náboženstvo sa bude navonok javiť ako dobrá a svätá organizácia, plná lásky a súcitu.

 

Bude pôsobiť veľkolepým dojmom zástancu tolerancie a bude zvelebovať každý Bohu známy hriech. Prekrúti každý hriech tak, aby sa javil byť prijateľným v Božích očiach.

 

Musíte však vedieť, že takáto ohavnosť sa Mi protiví a beda tým, ktorí nasledujú túto nebezpečnú cestu do večného zatratenia.

 

V mojich očiach zostane hriech navždy hriechom.

 

Na tom ani čas nič nezmení. Nové pravidlá, prispôsobené tak, aby vyhovovali ľudskej túžbe po uspokojovaní hriešneho konania, nebudú Mnou nikdy schválené.

 

Pripravte sa teraz na tento veľký podvod, pretože sa už čoskoro stane.

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť