Posolstvo 492

14.07.2012 15:15

Posolstvo 492

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 14.07.2012 - 15:15 hod.

 

Nestačí veriť v Otca, pretože tí, ktorí odmietajú jeho Syna, odmietajú spásu

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, toľko veľa náboženstiev vo svete nasleduje nesprávnu cestu, sťažujúc tak Božím deťom to, aby získali večný život.

 

Jedine mojou smrťou na kríži bol umožnený večný život.

 

Môj Otec, ktorý poslal Mňa, svojho jediného Syna ako obetného Baránka, umožnil celému ľudstvu dosiahnuť spásu a večný život.

 

Večný život bol Adamovi a Eve daný ako dar. Potom im bol odňatý kvôli poškvrne hriechu a neposlušnosti.

 

Namiesto neho sa človek stal smrteľným, jeho telo nečistým, jeho život vo fyzickej podobe nedokonalým a zem sa stala úbohou napodobeninou bohatej a nádhernej zeme, stvorenej pre Adama a Evu v záhrade Eden.

 

Potom poskytol Boh, môj Večný Otec, spásu tým, ktorí Mňa, jeho jednorodeného Syna, prijali ako cestu do jeho nového raja.

 

Jedine skrze Mňa môžete byť prijatí mojim Otcom.

 

Nepostačuje, aby ste verili v Otca, pretože tí, ktorí odmietajú jeho Syna, odmietajú spásu.

 

Nezabúdajte, že je to nevedomosť, kvôli ktorej Mňa, Spasiteľa ľudstva, neuznáva tak veľa Božích detí. Ale vďaka môjmu veľkému milosrdenstvu im bude skrze Boží zásah vyjavená pravda.

 

Všetci sú si navzájom rovní v očiach môjho Otca a On chce zjednotiť všetky takéto duše na svojej hrudi. On ich všetky miluje.

 

Keď uvidia dôkaz, príjmu to, že im Boh Najvyšší prostredníctvom mojej obety na kríži poskytol dar večného života. Týmto spôsobom budú všetci uctievať jedného Boha.

 

Pretože je iba jeden Boh, ktorý každého z vás stvoril.

 

Choď teraz, dcéra moja a pomôž zabezpečiť, aby moje posolstvá boli dané všetkým vierovyznaniam, všetkým národom a všetkým Božím deťom.

 

Zahŕňam do toho aj takých, ktorí sú pohania a tých, ktorí majú kamenné srdcia.

 

Nezáleží na tom, či budú na teba pľuvať alebo odmietnu počúvať, ty im musíš posolstvá odovzdať.

 

Každý človek alebo taký, ktorý Mňa, Ježiša Krista, nasleduje a ktorý nedokáže prijať, že si želám, aby bolo sväté slovo Boha odovzdávané všetkým náboženstvám, nie je pravým kresťanom.

 

Tak veľa je tých, ktorí odmietli tieto moje posolstvá svetu, pretože Ja do svojho naručia ponímam celé ľudstvo a všetky ostatné náboženstvá, vrátane ateistov.

 

Nemáte právo domnievať sa, že jedine vy, praví kresťania, ste milovaní Bohom, mojim Večným Otcom.

 

Ste požehnaní a milovaní, ale bez obrátenia celého ľudstva môj Otec nedosiahne víťazstvo, pomocou ktorého chce zjednotiť všetky svoje deti.

 

Vy, moji nasledovníci, máte veľkú zodpovednosť kvôli daru pravdy, ktorý vám bol daný.

 

Je vašou povinnosťou, aby ste šírili moje sväté slovo a priviedli do Božieho kráľovstva tie úbohé duše, ktoré nevedia o mojej existencii.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť