Posolstvo 615

11.11.2012 22:20

Posolstvo 615

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 11.11.2012 - 22:20 hod.

 

Rímski katolíci budú musieť sláviť omše
v úkrytoch alebo bezpečných kostoloch

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíte sa zhromažďovať a vyhľadávať tie duše, ktorí sú neznalé pravdy.

 

Naťahujte k nim vaše ruky. Pozývajte ich, aby načúvali pravde. Ich životy a duše môžu byť stratené, ak im nepomôžete, aby ku Mne prišli.

 

Krížová výprava, misia zvyšku Cirkvi na zemi, bude rovnako náročná ako boli tie v stredoveku. Avšak jej súčasťou nebude fyzický konflikt, ako keď armáda zvádza boje v bežnej vojne.

 

Táto vojna bude duchovná, aj keď niektoré vojny budú impulzom pre milióny modlitbových skupín, zakladaných na oslabenie moci antikrista.

 

Tieto modlitby boli napísané v nebi a sľubujú mimoriadne milosti.

 

Majú len jediný cieľ, a to zachrániť duše všetkých; každého dieťaťa; každého vierovyznania; každého pohlavia; každého náboženstva, aj ateistov. To je mojou najväčšou túžbou.

 

Vy, moji nasledovníci, ste pod mojím vedením. Milosti, ktoré na vás vylievam, už prinášajú ovocie. Už čoskoro moc, ktorú vám vďaka modlitbám Modlitbovej kampane prostredníctvom milostí udelím, pritiahne tisíce nových duší.

 

Možno si myslíte, ako môže malá modlitbová skupina dosiahnuť také obrátenia? Odpoveď je jednoduchá. Úspešný budete preto, lebo vás ochraňuje môj Otec a vediem vás Ja sám. Nemôžete zlyhať. Aj keď zažijete mnohé protivenstvá a rozbroje ako aj vnútorné zápasy, ktoré sa pri tejto práci dajú očakávať, Ja budem vždy po vašom boku.

 

Pamätajte na to, že sa teraz pripravujeme na odpadnutie mojich úbohých vysvätených služobníkov, ktoré bude dôsledkom nastávajúceho rozkolu, ktorý čoskoro prepukne v kresťanských cirkvách.

 

Takže zatiaľ, čo moju zvyšnú armádu budú viesť kňazi a ostatní kresťanskí duchovní, bude aj veľa laických služobníkov, lebo v tom čase bude nedostatok kňazov.

 

Vy, moji učeníci, budete musieť nazhromaždiť a zásobiť sa svätými hostiami, pretože sa budú dať ťažko získať. Tí, ktorí sú medzi vami rímski katolíci, budú musieť sláviť omše v úkrytoch alebo bezpečných kostoloch.

 

Vznikne ťaženie, ktoré sa bude podobať prenasledovaniu Židov nemeckým nacizmom, aby vykynožilo takzvaných zradcov Nového svetového náboženstva, o ktorom vám budú hovoriť, že platí pre všetky náboženstvá.

 

Budú vás obviňovať zo znesväcovania omše a nimi vytvorenej novej podoby omšových obradov, kde Ja vo svätej Eucharistii nebudem prítomný, pretože to v očiach môjho Otca bude ohavnosťou.

 

Moje Telo a moja Krv budú prítomné na omšiach, slávených v tých centrách a úkrytoch, kde sľúbite vernosť transsubstanciácii,* aby ste urobili sviatosť Najsvätejšej obety svätej omše autentickou a prijímanou mojím Otcom.

 

Budem vám aj naďalej dávať inštrukcie, zatiaľ čo vy budete pokračovať v zakladaní modlitbových skupín "Ježiš ľudstvu" po celom svete.

 

Mnohí sa už teraz denne formujú. Ďakujem tým, ktorí nasledovali moje pokyny a prejavujú sa poslušnosťou.

 

Buďte pokojní. Musíte viac dôverovať. Zbavte sa strachu, lebo nepochádza odo Mňa. Teraz sa rozrastáme a rozširujeme do všetkých kútov zeme. Čoskoro nás budú nasledovať všetci, a keď sa tak stane, modlitby prostredníctvom obrátenia zmenia svet.

 

Milujem vás všetkých. Som vďačný a dojatý, že ste Mi okamžite odpovedali skrze túto dôležitú misiu, najväčšiu, aká bola kedy organizovaná, aby priviedla všetkých hriešnikov domov k Otcovi, do bezpečia pred vplyvom a pokušeniami šelmy.

 

 

Váš Ježiš

 

 

 

____________________________________

 

* Transsubstanciácia (prepodstatnenie) je úplná premena podstaty chleba a vína na Telo a Krv Kristovu pri sv. omši v okamihu ich premeny cez slová kňaza: "Toto je moje Telo … a toto je moja Krv ...“. Pritom celá substancia, podstata chleba a vína je doslovne premenená na substanciu, čiže podstatu Tela a Krvi Krista a ostáva iba vzhľad (akcident), čiže zmyslová kvalita pôvodného chleba a vína ako sviatostný symbol pozemského pokrmu. Pojem transsubstanciácia bol na štvrtom ekumenickom koncile v Lateráne (1215) označený ako jediný pojem, ktorý úplne a správne popisuje tajomstvo reálnej Kristovej prítomnosti. K transsubstanciácii dochádza skrze Boží zázrak.

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť