Najnovšie posolstvá

Táto stránka sa už viac neaktualizuje!
SME PRESŤAHOVANÝ NA NOVEJ STRÁNKE NA ADRESE:

 https://jezis-kristus-varovanie.net 

BOŽIE POSOLSTVÁ, ZVEREJŇOVANÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH, NEHOVORIA O ŽIADNOM KONCI SVETA! NAOPAK, INFORMUJÚ O VEĽKOM BOŽOM MILOSRDENSTVE, ZVANOM "VAROVANIE" AKO AJ O SVETOVÝCH UDALOSTIACH, PROROKOVANÝCH V ZJAVENÍ JÁNA VO SV. BIBLII, KTORÉ BUDÚ PREDCHÁDZAŤ DRUHÉMU PRÍCHODU BOŽIEHO SYNA, NÁŠHO SPASITEĹA A VYKUPITEĽA, JEŽIŠA KRISTA!

  

DUCHA NEUHÁŠAJTE, PROROCTVAMI NEPOHŔDAJTE! ALE VŠETKO SKÚMAJTE A ČO JE DOBRÉ, TOHO SA DRŽTE! (1 Sol 5, 19-21)

 

 

Pre vysokú aktuálnosť a naliehavosť najnovších posolstiev, ktoré vizionárka v súčasnosti prijíma a hneď aj na svojej anglickej webovej stránke thewarningsecondcoming zverejňuje, sme sa rozhodli aj my pre ich bezodkladné zverejňovanie na tejto našej stránke tak, aby ste i vy - naša slovenská resp. česká verejnosť - mali možnosť čítať tieto do slovenského jazyka preložené posolstvá pokiaľ možno v najbližších dňoch po ich zverejnení v anglickej verzii. Robíme všetko preto, aby sme čo možno v najkratšom čase postupne doplňovali všetky slovenské preklady týchto posolstiev. Tieto preklady sú časovo náročné a vyžadujú veľa práce vo voľnom čase. Taktiež sú čo do presnosti prekladu a zachovania najväčšej možnej autentičnosti s ich anglickým originálom hodne náročné na prekladanie. Všetka naša práca je na princípe dobrovoľnosti a angažovanosti pre nášho Nebeského Otca a Jeho predrahého Syna nášho Pána Ježiša Krista v službe spásy a milosrdenstva pre vás všetkých našich spolu -bratov a -sestry.

 

Tieto najnovšie posolstvá budeme zverejňovať jednotlivo zostupne, čo znamená, že to najnovšie a najaktuálnejšie posolstvo sa tu uvádza vždy hore na začiatku tohto zoznamu. Kliknutím na príslušný názov posolstva sa dostanete k jeho obsahu.

  

780.  27.04.13  Každý deň sa musíte opýtať samých seba - schvaľoval by Boh moje dnešné skutky?

779.  26.04.13  Antikrist bude z východu, nie zo západu

778.  25.04.13  Budú neustále klamať a ich verejné kázanie bude v očiach Boha nezmyselným táraním

777.  24.04.13  Tieto ohavnosti sa musia stať, pretože zem sa očisťuje

776.  24.04.13  Tento raz nepríde ako človek v tele

775.  23.04.13  Odvrhnem odo Mňa všetkých falošných prorokov a prísne ich potrestám

774.  22.04.13  Na to, aby sa stali hodnými jeho kráľovstva, sa musia zbaviť svetských vplyvov

773.  21.04.13  Babylonská veža bude znova postavená a vydávaná za Boží chrám

  

  

668.  04.01.13  Nadchádzajúce časy budú výzvou pre všetkých kresťanov

667.  03.01.13  Obraciam sa na všetkých, ktorí si nie sú istí, či existujem alebo nie

666.  03.01.13  Príčina toho, prečo sú toľkí ľudia v takej bolesti a temnote, tkvie v tom, že neveria v Boha

665.  02.01.13  Milujte všetkých, ktorí vás prenasledujú v mojom mene; potom sa za nich modlite

664.  02.01.13  Nie všetci prijmú slobodu; mnohí budú na strane zloducha a odmietnu môjho Syna

663.  01.01.13  Boží chrám bude znesvätený na nepoznanie

662.  31.12.12  Staneš sa terčom veľkej nenávisti

661.  30.12.12  Pomocou okult. síl bude predvádzať čosi, čo bude vyzerať ako liečenie smrteľ. chorých

660.  29.12.12  Nikdy sa Ma neobávajte, pretože prichádzam v mieri

659.  28.12.12  Vedomosti vás veľmi často môžu zaslepiť voči pravde

658.  27.12.12  Čoskoro bude vidno nové svetlo, nové slnko

657.  25.12.12  Príde veľká záplava; tiež budete svedkami menších záplav naprieč ostat. krajinami

656.  24.12.12  Deň, v ktorom som svetu priniesla Spasiteľa, zmenil osud ľudstva

 

652.  21.12.12  Moju lásku k ľudstvu pociťujú mnohí; žiaľ tí, ktorí ju nehľadajú, ju ani nenájdu

651.  20.12.12  Nadišiel čas pre veľkú zmenu, ktorá bude prospešná pre všetkých

650.  19.12.12  Zomrel som pre vás. Preto Mi teraz musíte dôverovať

 

647.  18.12.12  Všetci, kt. podpor. potraty a sú zodpov. za ich zavádzanie, sú vinní smrteľ. hriechom

 

621.  21.11.12  Musíte sa modliť, aby sa tie úbohé duše, kt. neust. prib. na kríž môj. Syna, odvr.od hriechu

620.  20.11.12  Táto skup. dvanástich, reprezent. mocné národy, je urážkou exist. mojich 12 apoštolov

619.  19.11.12  Zmätok bude očividný vo všetkých kútoch zeme a len slepý nebude vidieť zmeny

618.  17.11.12  Mám posolstvo, ktoré musím oznámiť americkému ľudu

617.  14.11.12  Na povrch začne vychádzať mnoho udalostí, týkajúcich sa cirkví, ktoré Ma uctievajú

616.  13.11.12  Korunovanie tŕním počas môjho ukrižovania je symbolické pre koniec časov

615.  11.11.12  Rímski katolíci budú musieť sláviť omše v úkrytoch alebo bezpečných kostoloch

614.  11.11.12  Slávnostne vám sľubujem, že váš prechod bude rýchly

613.  10.11.12  Celosvet. očkov. jedna z najzlov. foriem genocídy, videná od čias vyvraž. Židov za Hitlera

612.  09.11.12  Toto očkovanie bude jed a bude prezentované v rámci celosvetového programu zdravia

611.  08.11.12  Potreb. vašu pomoc , ako som potreboval moj. apošt. a učeníkov, keď som chodil po zemi

610.  07.11.12  Veľká časť ľudstva bude očistená a tak pripravená na dlho očakáv. éru pokoja

609.  06.11.12  Všetci anjeli nebes. hierarchie sa v tomto čase zhromaž. na štyroch kútoch zeme

608.  05.11.12  Zem bude stenať v bolestiach, zatiaľ čo sa antikrist pripravuje na svoj príchod

607.  04.11.12  Cesta do môjho večného Kráľovstva je posiata ostrými kameňmi a balvanmi

606.  03.11.12  Čoskoro nebude hriechu. Trýzeň hriechu bude vecou minulosti

605.  02.11.12  Obráťte sa a proste môjho Syna, aby vás priviedol ku svojmu veľkému milosrdenstvu

604.  01.11.12  Bola vám daná výzbroj. Používajte ju

603.  30.10.12  V dnešnom svete už i len zmienka o viere vo Mňa, vášho Ježiša, vyvoláva rozpaky

  

597.  25.10.12  Želám si, aby sa moja arm. modl. túto modlitbu Modl. kamp: "Za víťazstvo zvyšku Cirkvi"

  

520.  10.08.12  Nevieš snáď, že bezo Mňa si ničím? Prázdna nádoba, ktorú nič nemôže uspokojiť

519.  08.08.12  Prehlásením hlasu Ducha Sv. za zlo sa dopúšťate bohorúh. považov. za neodpust. hriech

518.  07.08.12  Toto je moja posled. misia na zemi, kedy sú svetu dávané sv. posolstvá od Najsv. Trojice

517.  06.08.12  Keď duše útočia na m. sv. slovo s tak. zášťou, je to znam., že satan potvr. pravosť posol.

516.  05.08.12  Ak veríte v exist. satana, potom vedzte, že všet. vo svete nesprav. a zlé, je spôsob. ním

515.  04.08.12  Keď fariz. úmys. podplat. luhár, aby popr. zmŕtvych., odopreli gen. židov právo na pravdu

514.  03.08.12  Odpadlíkom v kat. Cirkvi - budete potrestaní, ak znesvätíte ustanovenia mojej Cirkvi

513.  02.08.12  Tak, ako bol ukrižovaný môj Syn, bude ukrižovaná aj jeho Cirkev na zemi

512.  01.08.12  Prosím všetky Božie deti, aby ešte raz zasvätili mesiac august záchrane duší

511.  31.07.12  Dovoľte Mi, aby som vás vyzdvih. do bezpečia, preč od všet. zla a mimo dosah antikrista

510.  31.07.12  Neschopnosť ohlas. pravdu učenia môj. Syna má za násled., že Boh upadá do zabudnutia

509.  30.07.12  Moja kat. Cirkev bola roztr. na kusy, no duša m. Cirkvi nikdy neb. uchv. ani pohlt. satanom

508.  29.07.12  Je to hriech potratu, kt. bude pádom mnohých národov a kvôli kt. budú prísne potrestané

507.  27.07.12  Až moja armáda dosiahne dvadsať miliónov, znásobím tento počet na miliardy

506.  26.07.12  Zmluva so satanom je už takmer zavŕšená a čoskoro sa musia stať dve udalosti

505.  25.07.12  Láska je znam. od Boha. Nezál., aké. ste nábož. al. vierov., láska môže poch. len od Boha

504.  24.07.12  Proroc., dané Jánovi a doter. ešte neodh., budú v tom. čase predl. svetu, aby ho prebudili

503.  23.07.12  Dovoľte mi ako Matke Spásy - čo je môj posledný titul z neba - aby som vám pomohla

502.  22.07.12  Z tohto boja za duše vyjdete ako víťazi a nepotr. dlho, než sa objaví nový svet bez konca

501.  21.07.12  Bož. láska ako žiara dopadne na všet. tých, kt. budú môj. Otca prosiť, aby zabr. antikrist…

500.  20.07.12  Svetu bude už čosk. predl. najpodl. lož, prič. je ľudst. nemožné ju v tom. čase rozpoznať

499.  19.07.12  Moje ramená boli počas môj. ukriž. vykĺbené a toto ukazuje aj vyobr. na Turínsk. plátne

498.  18.07.12  Je nežiadúce v dnešnej takzv. tolerant. spoločnosti povedať, že veríte v Ježiša Krista

497.  17.07.12  Akonáhle dôjde k Varovaniu, nastane veľký zmätok

496.  17.07.12  Mladé duše sú Mi drahé a plačem kvôli tomu, že veľa z nich nikdy nebolo učených pravde

495.  16.07.12  Blíži sa čas, v kt. prenasled. môj. milov. vikára, páp. Benedikta XVI., dosiahne svoj vrchol

494.  15.07.12  Zmietnem ich nepravé kostoly, bezbož. kulty, faloš. idoly, mestá a národy z povrchu zeme

493.  15.07.12  Cirkev môj. Syna na zemi neb. počúvať, hoci vie, ako bolo s moj. Syn. zaobch. po prvý raz

492.  14.07.12  Nestačí veriť v Otca, pretože tí, ktorí odmietajú jeho Syna, odmietajú spásu

491.  13.07.12  Takže teraz by si už mala chápať, prečo sa líšiš od iných vizion. - si prorok konca času

490.  13.07.12  Po svet. vojne príde hlad a potom pohromy; napriek tomu môžu modlitby zmierniť trest

489.  12.07.12  Varovanie bude pre mnohých desivá udalosť, keď sa bude zdať, že nastal koniec sveta

488.  11.07.12  Zaprú Ma, keď povedia, že moje sväté slovo protirečí Božiemu slovu

487.  09.07.12  Každá na zemi žijúca osoba uvidí sv. dušu a v mnoh. prípad. po prvý raz spozná, že ju má

486.  08.07.12  Maj. sa na pozore; nové svet. nábož. sa bude javiť ako dobrá a sv. org., pl. lásky a súcitu

485.  07.07.12  Je možné, že nepočúvajú, avšak Božie slovo im musí byť dané

484.  06.07.12  Jedna tretina zeme bude zničená, keď anjeli vylejú oheň zo štyroch kútov nebies

483.  05.07.12  Napriek všet. úsiliu nem. žiaden človek vysvetliť, ako som stvoril vesmír alebo ľudstvo

482.  04.07.12  Deti, musíte vedieť, že nad všetkým, čokoľvek sa stane vo svete, vládne Boh Najvyšší

481.  03.07.12  Najhor. utrpením zo všet. je duch. prázd., keď nemôž. cítiť ani štip. lásky ku Mne, Ježišovi

480.  02.07.12  Moje slovo je moje slovo - nikto nem. obhaj. moje slovo, pret. je vytesané do kameňa

479.  01.07.12  Sviatosti svätej spovede, krstu, manželstva a svätej Eucharistie musia byť zachované

478.  29.06.12  Tak veľa faloš. nábož. a faloš. učení, vytvor. ľudsk. predstavivosťou, zamoruje teraz svet

477.  28.06.12  Moja Cirkev Mi musí dôver. a zbaviť sa pút strachu a pochyb. a dovoliť Mi dať sa poznať

476.  27.06.12  Zjavujem moje budúce plány pre nové nebo a novú zem

475.  26.06.12  Nový raj - budete mať dokonalé neporušené telá bez chorôb, fyzickej smrti a starnutia

474.  25.06.12  Ja si poznám svojich vlastných a oni poznajú Mňa

473.  24.06.12  Keď šírite nenávisť k prorokom zosl. z neba, ste vinní hriechom, kt. má nesmier. následky

472.  23.06.12  Svet sa následkom pohanstva obrátil naruby

471.  21.06.12  Človek sa nevyvinul zo zvierat, to by chceli docieliť tí, kto. neveria v Boha, aby ste uverili

470.  21.06.12  Poďte ku Mne všetci, ktorí sa cítite byť nehodní - čakám na vás

469.  20.06.12  Spolu s moj. Syn. vám môžem dať mil. a ochr. kruh, kt. žiad. padlý anjel nemôže prestúpiť

468.  18.06.12  Žiaden prorok nedostal od moj. milov. Matky a Najsv. Trojice posolstvá v takom rozsahu

467.  17.06.12  Ich zlov. plány zahŕňajú aj nové glob. očkovanie, kt. po celom svete vyvolá choroby

466.  16.06.12  Obloha bude odostretá tak, ako keby sa otvorila strecha

465.  14.06.12  Aj keď sa Varovania netreba obávať, spôsobí bolesť tým, ktorí nie sú v stave milosti

464.  13.06.12  Sľub vernosti Božej vôli Boha Otca

463.  12.06.12  Kritériom pravého proroka sú modlitby, ktoré sú mu dávané pre ľudstvo

462.  11.06.12  Pamätajte si - toto je vojna, v ktorej zvíťazí zvyšok mojej Cirkvi na zemi

461.  11.06.12  Modlite sa za kresťanské cirkvi, aby im boli dané milosti na obranu ich viery

460.  10.06.12  Faloš. prorok sa nezmocní len kat. Cirkvi, ale bude diktovať aj všet. ostat. kresť. cirkvám

459.  09.06.12  Vybojujem bitku Harmagedonu spolu s nebeskou hierarchiou

458.  08.06.12  Slobodná vôľa vám nemôže byť vzatá; nemôžem vás nútiť, aby ste Ma nasledovali

457.  07.06.12  600.000 padl. anjel. bolo minulý rok uvoľnených z hlbín pekla; ďalších 5 miliónov teraz

456.  06.06.12  Deti, keď trpíte v tomto živote, dostávate sa bližšie k môjmu Synovi

455.  05.06.12  Satan sa chystá otráviť mysle niektorých mojich vyvolených duší voči tejto misii

454.  04.06.12  Práve tak, ako som bol odmietnutý prvýkrát, budem odmietnutý aj druhýkrát

453.  03.06.12  Strávte mesiac jún v tichej kontempl. tak, ako ste boli usmernení mojou milov. Matkou

452.  02.06.12  Nikdy neváhajte. Nikdy nepochybujte o mojej ochrannej ruke

451.  02.06.12  Tieto ohavnosti som zjavila malým deťom Melánii a Maximínovi v La Salette

450.  01.06.12  666 bude skryt. číslo vlož. do čipu, kt. prijatie vám nanútia pod. ako hoc. iné očkovanie

449.  31.05.12  Jún - mesiac kampane obrátenia

448.  30.05.12  Opäť prežívam moj. smrt. agóniu v Gets. záhrade a moje bolest. utrpenie je dvojnásobné

447.  29.05.12  Modlitby môžu odvrátiť plánov. ukrutnosti, spojené s naliehavosťou použitia atóm. bômb

446.  28.05.12  Vedzte, že 1000 rokov, na ktoré sa odkaz. v Knihe zjav., znamená presne práve toto

445.  27.05.12  Satan vás presvedčí, že moje posolstvá pochádzajú od neho

444.  26.05.12  Záker. prostriedkami majú v úmysle vyhnať pápeža Benedikta XVI. z Petrovho stolca

443.  24.05.12  Počas Varovania nebudú tí, ktorí sa v mojich očiach vykúpili, trpieť bolesť očistca

442.  23.05.12  Utrpenie vo svete bolo v tomto čase zjednotené s utrpením môjho Syna

441.  22.05.12  Moja Kniha Pravdy sa ako oheň rýchlo rozšíri po celom svete

440.  21.05.12  Čas na konanie Varovania sa blíži

439.  20.05.12  Modlite sa, aby ste mohli rozlíšiť prav. prorok. od tých, ktorí nehovoria v mojom sv. mene

438.  20.05.12  Zlý útočí na tých, ktorí milujú Boha najviac

437.  18.05.12  Nebojte sa mojej ruky ale ruky tých, ktorí sú vašimi nepriateľmi

436.  18.05.12  Jediná zvyš. Cirkev bude tou, kt. bude stáť neporazená, až kým nepovst. nový Jeruzalem

435.  17.05.12  Táto pečať bola predpovedaná v Knihe Jána

434.  16.05.12  Vytvárajte modlitbové skupiny, zasvätené (ako) "Ježiš ľudstvu"

433.  16.05.12  Moji vizionári vo svete dost. pokyn, aby sa modl. za odvrát. nebezp., spoj. so svet. vojnou

432.  16.05.12  Druhá pečať - Tretia svetová vojna

431.  14.05.12  Prosby o modlitby - teraz choď a nazvi túto prosbu "Moje volanie k Ježišovi"

430.  13.05.12  Moje nové kráľovstvo - budete oplývať veľkou hojnosťou a nič vám nebude chýbať

429.  12.05.12  Choďte a otv. oči deti a počúv., skúmaj. a zvažuj. všet., čo sa vám v Bož. mene predkladá

428.  11.05.12  Prípravy na môj Druhý príchod sú v plnom prúde

427.  10.05.12  Roním slzy od žiaľu kvôli kňazom v katolíckej Cirkvi, ktorí v tomto čase strašne trpia

426.  09.05.12  Pôsobenie slobodomurárskych skupín vo vašom svete už ochabuje

425.  08.05.12  Zvyšok moj. Cirkvi, inšpirovaný prorokom Henochom, vyvolá nenávisť všade tam ...

424.  08.05.12  Boh Najvyšší môže zmeniť osud sveta

423.  07.05.12  Mnohí pápeži, obklopení slobodomurár. skupinami, boli zajatcami vo Svätej stolici

422.  06.05.12  Hrozná je bolesť a utrp., kt. Mi spôsob. tie sekty, kt. tajne pracujú na zvrhnutí Sv. stolice

421.  06.05.12  Mojim novodobým učeníkom je zverená nesmierne dôležitá misia

420.  05.05.12  Prijmite môjho Ducha Svätého s údivom a vďačnosťou

419.  04.05.12  Duch Svätý zostúpi túto nedeľu - druhé vyliatie z moci Ducha Svätého

418.  01.05.12  Počujte moje volanie a pripravte sa na vyliatie môjho Ducha Svätého

417.  30.04.12  Volám k vám všetkým, ktorí Ma nepoznáte

416.  29.04.12  Prvé tajomstvo v Knihe pravdy odhaľuje sprisahanie slobodomur. skupín proti Cirkvi

415.  29.04.12  Moje dieťa, nebude žiadnej smrti pre tých, ktorí milujú môjho Syna

414.  28.04.12  Ako Otec všet. ľudí som priprav. poslať môj. Syna, aby si vyžiadal svoj právoplat. trón

413.  26.04.12  Tí, ktorí sú Mi verní, budú mihnutím oka bez toho, aby trpeli, vzatí do Nov. neba a zeme

412.  25.04.12  Celé ľudstvo bude mať slobod. vôľu, až kým sa jeho vôľa nezjednotí s Bož. vôľou Otca

411.  24.04.12  Neurobte chybu vašich predkov, ktorí Ma odmietli, keď som prišiel prvý raz

410.  23.04.12  Viac národov sa zjednotí a viac Božích detí bude ovládaných jedinou inštitúciou

409.  22.04.12  Pomôžte Mi pripraviť svet na môj Druhý príchod

408.  22.04.12  Keď sa vám časy zdajú byť ťažké a bolestné, deti, vždy volajte ku mne

407.  21.04.12  Miliardy duši - nie milióny - sa obrátia

406.  20.04.12  Dokonca aj tí, ktorí páchajú hrozné hriechy, sú milovaní Bohom Otcom

405.  19.04.12  Nikdy neprofit. nepoct. spôsob. nad inými, ani v obchode, politike a. v inej oblasti života

404.  17.04.12  Moje posolstvá sú pre všet. náboženstvá a vierovyznania vrát. pre tých, ktorí neveria

403.  16.04.12  Ja, váš milovaný Ježiš, by som nikdy nemohol uškodiť mojej vlastnej Cirkvi

402.  15.04.12  Môj zvyšok Cirkvi. Dvaja svedkovia, na ktorých sa odkazuje v Knihe zjavenia

401.  14.04.12  Toľké lží, ktoré popierajú existenciu pekla, privedú kresťanov k pádu

400.  12.04.12  Budúci pápež môže byť zvolený členmi katolíckej Cirkvi, avšak bude Falošným prorokom

399.  11.04.12  Nenávisť voči tebe vzrastie; budú ti nahovárať, že toto dielo pochádza od satana

398.  10.04.12  Môj čas, aby som rozdrvila hada, sa blíži

397.  09.04.12  Éra mieru, o ktorej som hovorila vo Fatime, sa dostala do zabudnutia

396.  08.04.12  Nebo a zem sa spoja - jedno nebude existovať bez druhého

395.  07.04.12  Ja som Cirkev - Cirkev bola založená Mnou a nikdy nemôže zaniknúť

394.  06.04.12  Veľká noc je časom, kedy je vhodné náležit. spôsob. uvažovať nad moj. smrťou na kríži

393.  05.04.12  Veľký piatok je dňom, ked. si najmä v tom. roku prajem, aby sa prip. jeho pravý význam

392.  04.04.12  Prosím, vzývajte moje milosrdenstvo a začnite moju Novénu na Veľký piatok

391.  03.04.12  Duše, ktoré sú v temnote, môžu byť zachránené len cez modlitby príhovoru

390.  02.04.12  Nech sa ku Mne modlia za dar rozlišovania

389.  31.03.12  Svetu budú predstavené moje nové zázraky

388.  30.03.12  Som prostredníčka; mojim prostredníc. prinesiem v. modlit. pred môjho predrah. Syna

387.  30.03.12  Naliehavo vás prosím, aby ste Ma znova nekrižovali

386.  29.03.12  Ježiš odhaľuje podrobnosti svojho ukrižovania

385.  27.03.12  Požiadaj moje deti, aby sa jeden deň na Veľký piatok postili a odvrátili jed. svet. menu

384.  25.03.12  Dokonca ani Varovanie neobráti všetkých neveriacich

383.  24.03.12  Nemáte veľa času, než prídem, aby som súdil

382.  22.03.12  Odpor proti môjmu Druhému príchodu bude rázny

381.  21.03.12  Povedz ľuďom, že teraz je všetko v mojich najsvätejších rukách

380.  20.03.12  Čas rozkolu v Cirkvi je už takmer tu a vy sa musíte teraz pripraviť

379.  20.03.12  Modlite sa za pápeža Benedikta XVI., ktorý je v nebezpeč., že bude vyhnaný z Ríma

378.  18.03.12  Prídem v oblakoch, obklopený všetkými anjelmi a svätými v nebi

377.  16.03.12  Manželstvo osôb rovnakého pohlavia je závažným hriechom

376.  14.03.12  Láska je silnejšia ako nenávisť

375.  13.03.12  Istá frakcia vo vnútri mojej Cirkvi teraz vyvinie spoločné úsilie, aby ťa umlčala

374.  12.03.12  Nikdy predtým nebolo toľko odporu proti božím zjaveniam

373.  10.03.12  Ako budú pribúdať vojenské konflikty, nastane čas na otvorenie druhej pečate

372.  09.03.12  Modlite sa sv. ruženec naprieč všet. národmi od dnes až do Veľkonočnej nedele

371.  08.03.12  Moja ochranná pečať je predpovedaná pri rozlomení druhej pečate

370.  07.03.12  Môjmu Druhému príchodu sa nedá zabrániť, ani nemôže byť zastavený

369.  07.03.12  Prvá pečať predstavuje odpadlíctvo

368.  06.03.12  Pozorujte teraz, ako sa svetu predstaví muž mieru

367.  05.03.12  Kniha pravdy je odhaľovaná tebe, siedmemu poslovi na konci časov

366.  04.03.12  Katolícka Cirkev a dom Izraela búdu prenasledované

365.  03.03.12  Panna Mária – Deti, musíte sa prebudiť a prijať pravdu

364.  02.03.12  Boh Otec - Varovanie pred satanskými kultami a učením New Age

363.  01.03.12  Zjednoťte sa, keď budeme vchádzať bránami Nového raja

362.  29.02.12  Vari neviete,že Duch Svätý nemôže a nebude vstupovať do duší tých so zatvrd. srdciami?

361.  27.02.12  Svet má pred sebou ďalšiu etapu čistenia

360.  26.02.12  Boh Otec - Balzam, ktorý tak naliehavo potrebujete na upokojenie svojich duší

359.  24.02.12  Nikdy neodmietajte prorokov Pána

358.  24.02.12  V novom raji nebude žiadnej smrti, žiadnej nemoci, žiadneho hriechu

357.  23.02.12  Boh Otec - Výzva ku katolíckej Cirkvi, aby prijala novú éru mieru na Zemi

356.  23.02.12  Panna Mária - Modlite sa, aby mohla byť odvrátená atómová vojna v Iráne

355.  22.02.12  Pôst je dôležitý pre vaše duše

354.  21.02.12  Prečo odmietate Moje varovania, aby ste sa pripravili na Môj Druhý príchod?

353.  21.02.12  Boh Otec - Buď ste za Mňa alebo ste proti Mne - je to vaša voľba

352.  20.02.12  Boh Otec - Povstaňte teraz a prijmite moju pečať, pečať živého Boha

351.  19.02.12  Šelma s desiatimi rohmi je Európska únia

350.  18.02.12  Európske krajiny podľahnú diktatúre, ktorá nebude o nič lepšia, ako za čias Hitlera

349.  17.02.12  Panna Mária - zaveďte v Írsku potraty a prerušíte spojenie k môjmu srdcu

348.  16.02.12  Zlovestné skupiny páchajú najväčšie zlo, aby sa zmocnili vlády nad krajinami

347.  14.02.12  Európa bude prvým cieľom Červeného draka, za ktorou budú nasledovať USA

346.  13.02.12  Posledné dni Satana sa podob. ose, kt. žihadlo vtedy, keď zomiera, je najviac bolestivé

345.  12.02.12  Svätá Biblia nie je odsúvaná stranou v prospech týchto posolstiev

344.  12.02.12  Ostatné krajiny budú nasledovať Anglicko v zákaze verejnej modlitby

343.  11.02.12  Môj úbohý posvät. zástupca Pápež Benedikt XVI. bude vytisnutý zo svät. stolca v Ríme

342.  10.02.12  Pocítite zemetrasenia ako súčasť malého trestu pred Varovaním

341.  09.02.12  Smilstvo, pornografia a prostitúcia - to všetko sú smrteľné hriechy

340.  08.02.12  Veľmi skoro príde muž, ktorý bude prehlasovať, že je Mnou

339.  08.02.12  Panna Mária - Zlý nebude mať pokoj, dokiaľ nezrazí katolícku Cirkev na zem

338.  07.02.12  Tajomstvá, tak dlho ukryté v archívoch Božskej sféry

337.  06.02.12  Modlite sa, aby mohla byť odvrátená atómová vojna, ktorá by zahubila tretinu ľudstva

336.  05.02.12  Panna Mária - modlitbou ruženca môžete pomôcť zachrániť váš národ

335.  04.02.12  Boh Otec - svet podstúpi trest - Môj zásah je nevyhnutný

334.  04.02.12  Dôjde k vzájomne prepojeným vojen. konfliktom za účasti Iránu, Izraela, Egypta a Sýrie

333.  04.02.12  Nenávisť je nenávisť - nie je dvojakého druhu - vždy je rovnaká

332.  02.02.12  Mysleli ste si, že by Som si vás až do Súdneho dňa nevšímal?

331.  01.02.12  Nikto nezabráni, aby bola svetu odhalená Kniha Pravdy

330.  31.01.12  Ježiš udelí plné odpustky k úplnému odpusteniu hriechov

329.  30.01.12  Panna Mária vyzýva ku dňu modlitby a pôstu v príprave na Varovanie

328.  29.01.12  Moje Božie milosrdenstvo sa má uskutočniť tak, ako bolo odhalené svätej Faustíne

327.  28.01.12  Panna Mária - modlite sa z celého srdca za pápeža Benedikta

326.  27.01.12  Výzva k duchovenstvu - pripravte Moje stádo na Môj dlho očakáv. príchod na Zem

325.  26.01.12  Posledné tajomstvo Fatimy odhaľuje pravdu o zlo. satan. sekte, infiltr. vo Vatikáne

324.  25.01.12  Tajne sa plánuje atómová vojna, zahrňujúca Irán

323.  24.01.12  Dobrá správa - Boh, Môj Večný Otec, dal súhlas k záchrane veľkej časti ľudstva

322.  23.01.12  Počujte Moju naliehavú prosbu o modlitby za duše ateistov

321.  21.01.12  Falošného proroka budú považovať za žijúceho svätca a jeho kritikov za kacírov

320.  20.01.12  Zapečatená kniha pravdy bude otvorená v príprave na Môj Druhý príchod

319.  19.01.12  Antikrist, ktorý sa skrýva v zákulisí, sa už čoskoro objaví vo svete

318.  18.01.12  Zlovestný plán vnútri Vatikánu na zničenie katolíckej cirkvi

317.  17.01.12  Posvätení služobníci - budete vedení smerom k falošnému prorokovi

316.  16.01.12  Posledný posol, aby oznámil Druhý príchod

315.  13.01.12  Vedci verejne poprú, že sa tento zázrak stal

314.  13.01.12  Panna Mária - už skoro zavládne mier na Zemi

313.  13.01.12  Modlitebná kampaň pred Varovaním (19) "Modlitba za mladých ľudí"

312.  12.01.12  Modlite sa za duše v smrt. hriechu, kto. nemusia dostať príležitosť,aby hľadali vykúpenie

311.  11.01.12  Najväčšia ohavnosť od čias holokaustu sa tajne snuje proti židom

310.  10.01.12  Tak mnoho duší sa rozhodlo ignorovať znamenia, ktoré dávam

309.  09.01.12  Po globálnom vyznaní hriechov sa pripravím na Môj Druhý príchod

308.  08.01.12  Ježiš volá k deťom celého sveta

307.  08.01.12  Boh Otec - Vy, Moje milované deti, máte pred sebou nádhernú budúcnosť

306.  07.01.12  Pľujete Mi do tváre, keď odsudzujete a preklínate iných v Mojom mene

305.  04.01.12  Existujú snahy vyvolať atómovú vojnu na východe

304.  04.01.12  Už veľmi skoro sa nechám poznať

303.  03.01.12  Následkom týchto posolstiev dôjde k obráteniu dvoch miliard ľudí

302.  02.01.12  Čas víťazstva môjho nepoškvrneného srdca už nie je ďaleko

301.  01.01.12  Je len jedna pravda, jedno svetlo - čokoľvek iné je lož

300.  01.01.12  Panna Mária - vo svete zavládne dočasný mier, ak sa temné duše obrátia

299.  31.12.11  Bez aktu Môjho milosrdenstva by sa národy navzájom zničili

298.  29.12.11  Každý druh milosrdenstva bude preukázaný tým, ktorí nemilujú Môjho Otca

297.  29.12.11  Panna Mária - Môj ruženec môže zachrániť národy

296.  28.12.11  Boh Otec - prijmite túto poslednú príležitosť, inak budete čeliť strašnému trestu

295.  27.12.11  Panna Mária - pôrodné bolesti začali

294.  26.12.11  Bol Som obvinený z kacírstva a bohorúhačstva, keď Som chodil po zemi

293.  25.12.11  Majte v úcte dôležitosť a význam rodiny

292.  24.12.11  Môj Syn je poslaný, aby si nárokoval Svoj právoplatný trón

291.  22.12.11  Plán na očistu ľudstva pre Druhý príchod je dokončený

290.  21.12.11  Dokonca aj hriech vraždy môže byť odpustený

289.  20.12.11  Hriešnikom, ktorí sa ku Mne obrátia, sa dostane okamžitej priazne

288.  19.12.11  Modlitebná kampaň pred Varovaním (15) "Vďaka za dar Božieho milosrdenstva"

287.  18.12.11  Modlite sa tak, ako ste sa nikdy predtým nemodlili

286.  17.12.11  Nikdy sa nesmiete vzdať nádeje kvôli strachu

285.  16.12.11  Panna Mária - Proroci posledných časov sú vedení Nebesiami

284.  15.12.11  Moje deti trpeli ujmou v tomto roku čistenia

283.  14.12.11  Druhý príchod sa uskutoční skoro po Varovaní

282.  13.12.11  Nemôžem zniesť myšlienku na tie duše, ktoré sú Satanom vlečené do pekla

281.  12.12.11  Duchovná žiarlivosť je ohavnosť

280.  11.12.11  Boh Otec "Udelím imunitu tým, za ktorých sa budete modliť v mene Môj. milov. Syna"

279.  11.12.11  Prechod do Nového raja bude rýchly a bez utrpenia

278.  09.12.11  Pokusy zaviesť v Európe svetovú menu

277.  08.12.11  Panna Mária - prežívala som to isté utrpenie

276.  07.12.11  Výzva k neveriacim, aby sa obrátili

275.  05.12.11  Čas Môjho Druhého príchodu je už takmer tu

274.  03.12.11  Proroci pripravujú Môj Druhý príchod

273.  03.12.11  Modlitebná kampaň pred Varovaním (12) "Modlitba za vyvarovanie sa hriechu pýchy"

272.  02.12.11  Moje milosrdenstvo zahŕňa všetky rasy, farby pleti a náboženstvá

271.  01.12.11  Panna Mária: "Trest príde"

270.  01.12.11  Organizuje sa strašná vojna

269.  30.11.11  Modlitebná kampaň pred Varovaním (11) "Prestaňte s nenávisťou voči vizionárom"

268.  30.11.11  Ochránim vás od hrôz vášho sveta

267.  29.11.11  Panna Mária - môj dar na porazenie a zničenie hada

266.  29.11.11  Modlitebná kampaň pred Varovaním (10) "Niesť plameň tvojej lásky"

265.  28.11.11  Modlitebná kampaň pred Varovaním (9) "Ponúknuť utrpenie ako dar"

264.  28.11.11  Kráčajte po Mojom boku a budú na vás pľuvať

263.  27.11.11  Nezjavím žiadne dátumy

262.  24.11.11  Svet sa navždy zmení

261.  22.11.11  Modlitebná kampaň pred Varovaním (8) " Modlitba za spoveď "

260.  22.11.11  Modliteb. kampaň p. Varov. (7) "Modlitba za tých, ktorí odmietajú milosrdenstvo"

259.  22.11.11  Modlitebná kampaň pred Varovaním (6) "Modlitba za zastavenie Antikrista"

258.  21.11.11  Modlitebná kampaň pred Varovaním (5) "Chvála Bohu Najvyššiemu"

257.  20.11.11  Modlitebná kampaň pred Varovaním (4) "Zjednoťte všetky rodiny"

256.  19.11.11  Modlitebná kampaň pred Varovaním (3) "Zbavte svet strachu"

255.  18.11.11  Modlitebná kampaň pred Varovaním (2) "Modlitba za svetových vládcov"

254.  17.11.11  Modlitebná kampaň pred Varovaním (1) "Môj dar Ježišovi na záchranu duší"

253.  16.11.11  Prípravy sú teraz zavŕšené

252.  16.11.11  Panna Mária - modlite sa za pápeža Benedikta

251.  15.11.11  Boh Otec prosí Svoje deti, aby sa spojili v modlitbe

250.  14.11.11  Moje slovo nie je odmietané zo strachu ale pre hriech pýchy

249.  13.11.11  Modlite sa, uvoľnite sa a radujte sa, pretože tento čas je teraz krátky

248.  12.11.11  Váš okamih slávy pred Mojimi očami je vašim okamihom spásy

247.  11.11.11  Najskôr sa ukážu znamenia na oblohe - slnko bude rotovať

246.  10.11.11  Dvaja zlodeji na kríži

245.  09.11.11  Pre mnohých bude pokáním, keď budú trpieť bolesťou očistca

244.  07.11.11  Na mnohých miestach ťa budú nenávidieť a na iných sa ťa budú obávať

243.  06.11.11  Démonická posadnutosť a hriech nenávisti

242.  05.11.11  Boh Otec - posledná výzva k ateistom

241.  04.11.11  Globálna skupina, ktorá zničila váš bankový systém, sa rozpadne

240.  03.11.11  Moji poslovia sú teraz s vami, aby pripravili vaše duše

239.  02.11.11  Počasie začne prejavovať nezvyčajné príznaky

238.  02.11.11  Panna Mária - čas pre môjho Syna, aby odovzdal Svoj dar Bož. milosrdenstva

237.  31.10.11  Nevera tých, ktorí tvrdia, že Ma poznajú, Ma zraňuje najviac

236.  29.10.11  Panna Mária - otvorte vaše srdcia pravde

235.  28.10.11  Najväčší útok na Moju cirkev od Mojej smrti na kríži

234.  27.10.11  Deti Moje ste požehnané, ak trpíte v Mojom mene

233.  26.10.11  Očakávajte teraz naše veľkolepé znovuzjednotenie

232.  26.10.11  Falošní proroci sa snažia zmenšiť význam Môjho Svätého Slova

231.  25.10.11  Boh Otec - musíte odmietnuť temnotu a objať svetlo

230.  24.10.11  Môj príchod bude skôr, ako očakávate

229.  23.10.11  Prajem si vytvoriť armádu z modlitebných skupín

228.  21.10.11  Varovanie je forma globálneho vyznania hriechov

227.  20.10.11  Smrť Môjho syna Muammara al-Gaddáfiho

226.  19.10.11  Boh Otec - priprav svet na príchod Môjho milovaného Syna Ježiša Krista

225.  17.10.11  Môj návrat kvôli vašej záchrane bude pociťovaný v každom kúte sveta

224.  16.10.11  Váš čas na Zemi sa dostal do rozhodujúceho bodu

223.  15.10.11  Nemôžem nútiť ľudí, aby sa obrátili alebo navrátili

222.  13.10.11  Nikdy Ma neobhajuj, lebo to nie je nutné

221.  12.10.11  Panna Mária - budeš vystavená dôkladnému prešetreniu a rozsiahlemu útoku

220.  11.10.11  Posolstvo Amerike - milujte vašich bratov a sestry všetkých vierovyznaní

219.  09.10.11  Boh Otec - Zoberte si teraz k srdcu Moju poslednú výzvu k ľudstvu

218.  08.10.11  Doba veľkého počtu falošných prorokov, vyslaných Satanom

217.  08.10.11  Panna Mária - Hriech ľahostajnosti voči Môjmu Synovi sa rozmáha

216.  07.10.11  Očistec nie je miesto, kam by ste radi vošli

215.  06.10.11  Váš bankový kolaps bol riadený Antikristom

214.  05.10.11  Globálne skupiny pod mocenským vplyvom Antikrista

213.  04.10.11  Obdobie pokoja už nie je ďaleko

212.  03.10.11  Nikdy vás neopustím, deti. To je dôvod, prečo prichádzam

211.  02.10.11  Radujte sa, keď obloha exploduje, lebo budete vedieť, že prichádzam

210.  01.10.11  Panna Mária - aj Podvodník sa pripravuje na Varovanie

209.  30.09.11  Pre zatvrdilé duše nebude Varovanie ľahké

208.  29.09.11  Následky Varovania

207.  29.09.11  Boh Otec - Satanove dni na tejto Zemi sú takmer u konca

206.  26.09.11  Nahliadnutie do (agónie) Môjho ukrižovania

205.  25.09.11  Teraz Som vyslal Mojich prorokov do sveta

204.  24.09.11  Vysvetlite hrôzu pekla tým, ktorí sú slepí voči existencii Satana

203.  23.09.11  Boh Otec - Antikrist a nová svetová mena

202.  22.09.11  Žiaľ nad stratou Mojich detí, ktoré nechcú so Mnou mať nič dočinenia

201.  22.09.11  Panna Mária - modlite sa všade vo svete, aby ste mali moju ochranu

200.  21.09.11  Veštenie nepochádza odo Mňa

199.  21.09.11  Cez pochybnosti silnie vaša láska ku Mne

198.  19.09.11  Najvýznamnejšia udalosť od Môjho Zmŕtvychvstania

197.  18.09.11  Klasická chyba, ktorá sa robí pri pokuse dostať sa bližšie ku Mne

196.  17.09.11  Časy mieru a slávy sú už takmer tu

195.  15.09.11  S pravdou sa obvykle zaobchádza s najväčšou opatrnosťou a s úplným odmietaním

194.  14.09.11  Proste o dar utrpenia

193.  13.09.11  V Cirkvi budú zavedené zmeny, ktoré budú protirečiť Božiemu Slovu

192.  12.09.11  Súženie môže byť zmiernené modlitbami

191.  11.09.11  Nezáleží na tom, aké je vaše náboženstvo - Boh je len jeden

190.  10.09.11  Nikdy sa nevyhrážajte iným v Mojom mene

189.  07.09.11  Neobávajte sa Varovania ale očakávajte ho s radosťou

188.  06.09.11  Tak, ako rastie viera Mojich nasledovníkov, tak sa aj zintenzívňujú útoky na nich

187.  06.09.11  Panna Mária: Načúvaj vždy svojmu srdcu

186.  05.09.11  Konajte vigílie Božieho milosrdenstva - Varovanie je blízko

185.  04.09.11  Milovať svojho blížneho, ako seba samého, je omnoho ťažie, ako si myslíte

184.  04.09.11  Posolstvo Panny Márie - opustenosť obetnej duše

183.  03.09.11  Aké ťažké je vystúpiť po schodoch do Raja

182.  31.08.11  Moja armáda sa rozrastie na vyše dvadsať miliónovú skupinu

181.  30.08.11  Rozhodnite sa pre ľudí, ktorých poznáte a príďte pred trón Môjho Otca, aby ste ich zachr.

180.  29.08.11  Boh Otec: "Moja ruka mocne dopadne na národy, ktoré legalizujú potraty"

179.  28.08.11  Tí, ktorí cez vizionárov verejne hlásajú Moje pravdivé slová, budú zosmiešňovaní

178.  28.08.11  Veľa duší bude pre hriech pornografie zatratených v pekle

177.  27.08.11  Posolstvo pre klérus - nedovoľte, aby ste boli utláčaní svetskými spoločnosťami

176.  25.08.11  Klimatický chaos postihne teraz viaceré krajiny - Môj Otec je nahnevaný

175.  24.08.11  Proroctvá, ktoré boli cez túto vizionárku predpovedané, sa teraz napĺňajú

174.  23.08.11  Žiaden hriech nie je tak ťažký, aby nemohol byť odpustený

173.  22.08.11  Zlo sa vydáva za dobro, pričom dobro sa považuje za zlo

172.  21.08.11  Peniaze - ak je ich priveľa - kazia dušu

171.  19.08.11  Čo podnecuje mladých ľudí k tomu, aby sa za Mňa tak hanbili?

170.  18.08.11  Veľké súženie bude zmiernené cez modlitbu

169.  17.08.11  Ako Ma máte prosiť, aby Som vám pomohol vyriešiť vaše problémy

168.  15.08.11  Pomôžte Mi zachrániť všet. mlad. ľudí, ktorí sú najv. zraniteľní vo vaš. spoločnosti

167.  14.08.11  Užívajte si krásny život, ktorý vás na 1000 rokov očakáva

166.  13.08.11  Boh stvoril svet - žiadna iná planéta nemôže byť domovom človeka

165.  12.08.11  Moji nasledovníci teraz obdržali dar príhovoru

164.  11.08.11  Modlite sa za tých, ktorí nedokážu vidieť nič iné len materiálny zisk

163.  10.08.11  Strach z varovania nie je niečo, k čomu by som vás nabádal

162.  09.08.11  Nepokoje vo svete sú následkom nedostatku lásky ku Mne

161.  08.08.11  Deti, nenechajte sa odradiť údajnou beznádejnosťou, ktorej čelí ľudstvo

160.  07.08.11  Boh Otec - význam utrpenia

159.  04.08.11  Čas čakania - oznám ostatným, aby vedeli, čo majú očakávať

158.  04.08.11  Moje narodeniny sú výnimočným sviatkom

157.  03.08.11  Posolstvo Panny Márie - už sa zjavím vo svete len niekoľkokrát

156.  02.08.11  Boh Otec dáva jedno z najnaliehavejších posolstiev ľudstvu

155.  01.08.11  Otázky Ježišovi

154.  01.08.11  Buďte vždy pripravení

153.  30.07.11  Nepatríte Satanovi - patríte Mne a Môjmu Večnému Otcovi

152.  28.07.11  Modlite sa za tie duše, ktorým hrozí zatratenie, lebo neprežijú Varovanie

151.  28.07.11  Posolstvo Panny Márie "Obetnej Duši"

150.  25.07.11  Výzva ku kňazom a rehoľným sestrám v Rímskokatolíckej Cirkvi

149.  25.07.11  Satan je bezmocný proti Mojim oddaným stúpencom

148.  24.07.11  Boh Otec zničí sprisahanie zvrhnúť meny

147.  23.07.11  August 2011 - mesiac Spásy Duší

146.  23.07.11  Každý človek bude počuť slovo Môjho Syna skôr, ako príde čas pre Jeho návrat

145.  20.07.11  Teraz ste uprostred súženia - druhá polovica (započne) koncom 2012

144.  19.07.11  Vašou zbraňou, ktorú ste si zvolili, je vaša láska ku Mne

143.  17.07.11  Ktokoľvek sa prehlas. za Mňa je luhár, pretože sa nikdy neprejavím v inom človeku

142.  16.07.11  Zjednoťte svoje rodiny, aby ste sa tešili z Nového Raja na Zemi

141.  15.07.11  Poprava, eutanázia, potrat a samovražda

140.  14.07.11  Moje posolstvá prinesú slzy obrátenia

139.  13.07.11  Oslov významné osobnosti, aby šírili Moje slovo

138.  10.07.11  Nemajte strach, lebo obrátenie vyvolá veľkolepé pocity lásky a pokoja

137.  09.07.11  Nech moji posvät. služobníci poznajú ich obsah, aby tak mohli priprav. svoje stádo

136.  08.07.11  Večný Otec odvráti záver. prenasledovanie Jeho detí Novým Svetovým Poriadkom

135.  07.07.11  Narcizmus - zlovestná nákaza, prezentujúca sa dnešnému svetu

134.  06.07.11  Dôležitosť sviatostí - manželstva a prvého svätého prijímania