Posolstvá 046–050

Posolstvo 046

07.02.2011 - 22:00 hod

— Zverejnite Moje posolstvá na celom svete —

 

Moja dcéra, bola si trochu zmätená a teraz prosíš o silu, ktorá by ti dodala dôveru a odvahu pri nasledovaní Mojich pokynov. To je dobre. Venuj Mi svoj čas, ako to požaduje Moja milovaná Matka, pretože tvoja duša musí zostať čistá, keď chceš oznamovať Moje slovo.

 

Musím ťa teraz poprosiť, aby si začala s plánovaním zverejňovania Môjho vzácneho Varovania, ktoré je darom pre každú jednotlivú osobu vo svete. Koncom februára musia byť o tom na internete a na celom svete zverejnené podrobnosti. Poponáhľaj sa, dieťa, aby si urobila, čo musí byť urobené, aby čo možno najviac ľudí dostalo príležitosť počuť o tom. Moja milovaná dcéra, venuj tomu teraz čas, lebo je to naliehavé. Táto prosba nemá v úmysle vyľakať ťa. Je to dôrazná naliehavosť, aby vo svete čo najviac ľudí, ako to len bude možné, bolo pripravených. Potom môžu hľadať odpustenie, keď im budú pred ich očami odhalené ich vlastné hriechy.

 

Výnimočnú výhodu budú mať tí, ktorí sa pripravia. Vďaka tomuto kúsku písomnosti (týmto posolstvám – pozn. prekladateľa) budú môcť prežiť Varovanie. Potom budú očistení a s požehnaním, ktorého sa im dostane, budú pripravení čeliť skúškam, ktoré budú nasledovať. Objímaj tento dar, dcéra Moja. Nestrachuj a neznepokojuj sa. Toto je dar ľudstvu. Tvoje prijatie tohto poslania malo za následok, že si trpela, no nie spôsobom, ako si očakávala. Tvoje utrpenie bolo dôsledkom toho, že si bola pokúšaná. Boli to tvoje pochybnosti, ktoré ti bránili prijať pokoj a radosť vo svojej duši, lebo tieto ti prináležia, ak Mi dovolíš, aby Som bol v tebe a viedol ťa. Teraz je čas, dcéra Moja, aby si Mi všetko odovzdala. Obetuj Mi svoju slobodnú vôľu ako dar a Ja budem pre teba darom – tým najdrahším a najvzácnejším zo všetkých. Pokoj, radosť a nesmierna láska ku Mne budú prebývať v každej časti tvojej bytosti. Poď teraz, Moja dcéra. Buď Moja. Dovoľ konečne, aby sme splynuli v jedno. Odovzdaj Mi všetku tvoju lásku, tvoju bolesť, tvoje starosti a problémy. Teraz zo seba všetko uvolni. Potom a len potom budeš naozaj slobodná s pocitom ľahkosti v srdci.

 

Táto práca si bude vyžadovať silu, dcéra Moja. Ty nie si len tou, ktorú označujú pojmom vizionárka. Ja ti dám dar proroctva. Prečo? Pretože ty, Moja drahá prorokyňa, budeš tým nástrojom, pomocou ktorého sa po celom svete budú šíriť dobré správy o Mojom Druhom príchode – keď sa vrátim na Zem.

 

Uvedomujem Si, že tieto posolstvá môžu pôsobiť ako šok, ale bola si na toto poslanie pripravovaná pred dlhým, veľmi dlhým časom, len si o tom nevedela. Kvôli pomoci pri tomto poslaní Som ti pridelil celý rad Svätých, aby ti boli nápomocní. Sú medzi nimi Svätý Benedikt, Svätý Augustín, Svätý Ján Pavol druhý, Svätá Faustína, Svätý Malachy a Svätá Tereza z Avily. Keď príde čas, budú zjavení ďalší. Všetci teraz pracujú, aby ťa podporili v tvojom poslaní, ktoré je vôbec jedným z najdôležitejších, ktoré v tomto rozhodujúcom dejinnom okamihu bolo ľudstvu dané.

 

Nemaj strach, dcéra Moja. Si viac než schopná zhostiť sa tejto úlohy. Čo myslíš, prečo od teba vyžadujem toľkú poslušnosť? Ešte budeš musieť prejsť mnohým na ceste tvojho duchovného vývoja, ale to sa časom dostaví. Ja budem i naďalej súkromne s tebou komunikovať v čase, keď bude prvá kniha publikovaná. Milujem ťa, dcéra Moja. Viem, že Ma miluješ. Viem, že to môže byť pre teba veľmi ťažké vzhľadom na to všetko, čo na teba dolieha. No ty vydržíš, posilňovaná stále viac a viac. Tvoja energia a tvoje rýchle tempo sa postarajú o to, že séria týchto dôležitých posolstiev sa dostane všade ku Mojim deťom, do všetkých krajín.

 

Pre dnešok je to všetko. Ďakujem ti, že si venovala čas meditácii a odpovedala Mi v tento večer.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 047

12.02.2011 - 15:30 hod

— Posolstvo Ducha Svätého —

 

Prišiel čas povstať a prijať tento kalich – pite z neho, lebo je to kalich spásy. Pitím z tohto kalicha budeš teraz pripravená, aby si ho zdieľala s ľudstvom. Teraz sa pripravuješ vyjaviť Kristove slová, aby mohli byť počas Varovania zachránené duše.

 

Nepremrhaj ani jeden jediný okamih, pretože teraz sa približuje čas pre túto veľkú udalosť. Budeš mať len krátky čas, aby svet čítal obsah posolstiev na internete. Ale toto časové obdobie bude rozhodujúce pre záchranu miliónov pred pekelným ohňom.

 

Toto si vyžaduje veľkú zodpovednosť, ale ty si teraz pripravená.

 

Choď teraz v láske a mieri.

 

Duch Svätý

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 048

17.02.2011 - 23:45 hod

— Revolta arabského sveta – traja svetoví lídri budú zavraždení —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes som naplnený radosťou, lebo táto dôležitá séria posolstiev, určených pre celé ľudstvo, je teraz pripravená na vydanie (tlačou v knižnej forme – pozn. prekladateľa). Už čoskoro zistíš, že všetky krajiny sa o týchto posolstvách dozvedia. Neznepokojuj sa o svoju bezpečnosť, lebo Ja vždy ochránim teba aj tvoju rodinu. Hoci Ma k tebe, dieťa Moje, napĺňa láska, je Moje srdce lámané hlbokou bolesťou z utrpenia, spôsobovaného zákernými spoločnosti, ktoré sa cez sprisahania zmocňujú rozličných krajín.

 

Prevedú to tak, že ľstivo odstránia vodcov (*viď poznámka dole). Následne ponúknu pomoc. Potom si kupovaním nových režimov zabezpečia ich priateľstvo, až pokým ich nedostanú pod svoju kontrolu. Táto nová kontrola bude horšia ako samotní diktátori, posadnutí mocou, ktorí boli zvrhnutí v mene slobody.

 

Všímaj si, dcéra Moja, akou rýchlosťou sa teraz arabský svet bude zjednocovať proti Môjmu židovskému národu. Pozoruj, ako všetci jeho spojenci od neho odpadnú a ponechajú ho bez ochrany.

 

Dcéra Moja, keď sa Varovanie udeje, tak sa bude potom, ako dôjde k obráteniu, s väčšou ochotou počúvať Moje slovo. Vtedy nastane čas pre Mojich Bohu oddaných stúpencov, aby sa jednotne postavili na odpor proti tyranii, ktorá zavládne v západnom svete, predovšetkým v Európe. Bojujte za vaše právo na modlitbu. Ak tak neurobíte, tak to nebude nábožensky motivovaná vojna ale genocída.

 

Už čoskoro budú krátko po sebe zavraždení traja svetoví lídri. Pamätaj si, že každý jeden z nich bude zavraždený cez sprisahanie skupinou zlých, patriacich k organizáciám, ktoré prináležia k druhotným kultúram, prevažujúcim v každom národe, aj keď sa zo zbabelosti nezviditeľňujú. Ale už sa dlho nebudú zatajovať. Po zabezpečení si moci sa budú snažiť na seba upútať vašu pozornosť požadovaním rešpektu.

 

Varovanie pomôže všetkým Mojim deťom, kdekoľvek budú, zachrániť ich duše. Obrátenie, ktoré je Mojim darom, sa umožní dokonca aj tým, ktorí kujú sprisahanecké plány na uchopenie moci nad Zemou, ktorá patrí Bohu. Keby len mohli pochopiť, že táto moc im nikdy nebude patriť, tak by sa zastavili. Oni sú však zaslepení.

 

Viacero Mojich anjelov (**viď poznámka dole), ktorí sú teraz na Zemi prítomní ako ľudské bytosti, pomôžu ukázať týmto úbohým zblúdilým dušiam pravdu. Mnohí sa obrátia, iní však nie.

 

Dcéra Moja, choď a rýchlo rozširuj toto slovo. Máš len týždne. Využi každý prostriedok, ktorý máš k dispozícií. Preukáž odvahu. Urob naozaj všetko, čo môžeš, aby všetky Moje deti – všetky národy – mohli pochopiť význam Môjho výnimočného daru, keď sa Moja ruka natiahne z Neba, aby zachránila ich duše.

 

Tí, ktorí sa spočiatku neobrátia, tak urobia pred prenasledovaním, keď sa viac a viac duší bude ku Mne obracať. Bude to veľmi ťažká doba pre všetkých. Ale buďte trpezliví, lebo pred vami je dobré obdobie, keď sa vráti mier na Zem. Po tomto varovnom volaní uvidia Moje deti lásku, ktorú k nim prechovávam a húfne pobežia späť do Môjho náručia. Potom, keď sa to stane, povstane Mojim ramenom Moje kráľovstvo a obráni ho pred Podvodníkom, ktorého vláda bude veľmi krátka.

 

Toto predstavuje medzník v dejinách ľudstva, deti. Už zakrátko to pochopíte. Potom – ak by ste mali nejaké pochybnosti až do času, keď sa Varovanie uskutoční – otvoríte vaše srdcia pravde.

 

Moja dcéra, choď teraz v mieri a láske ku všetkým ľuďom.

 

Ježiš Kristus – Kráľ Židov

 

 

*Poznámka:

Mená týchto troch svetových lídrov sú vizionárke známe, no s ohľadom na dotyčné osoby a ich rodiny nebudú dopredu zverejnené. Dvaja budú zo Stredného východu a jeden zo západnej krajiny. Zoznam s ich menami bol odovzdaný súkromne dvom kňazom a jednej mediálnej firme, aby mohli byť v budúcnosti zverejnené.

 

**Vizionárka chápe zmienku o anjeloch ako odkaz na “poslov”, ktorí boli vybraní z celého sveta, aby odovzdávali Božské posolstvá ako pomoc na šírenie obrátenia.

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 049

19.02.2011 - 15:00 hod

— Posledné posolstvo do zväzku (knihy) "Varovanie" —

 

Moja vrelo milovaná dcéra, veľmi sa snažíš dodržiavať Moje pokyny, aby si posvätila svoju dušu, čo ma veľmi teší. Prosím, daruj Mi jednu celú hodinu svojho dňa, ktorú stráviš so Mnou v tichosti a nechaj Ma pritiahnuť ťa bližšie k Môjmu Svätému Srdcu.

 

Budeš sa cítiť oveľa silnejšou, keď budeš takto konať. Začni od dnešného dňa tráviť tento čas v Mojej prítomnosti a ja ti rozjasním srdce a odľahčím tvoje bremeno.

 

Dnes ti chcem odhaliť to Moje prianie, aby ľudia začali prehodnocovať svoje životy v rámci ich prípravy na Varovanie. Dcéra Moja, tí z vás, ktorí zlyhávajú v tejto príprave, potrebujú veľa modlitieb.

 

Varovanie, tento veľký dar, bude teraz ponúknutý svetu. Všetkým bude daná príležitosť, aby precítili radosť, keď konečne spoznajú pravdu. Pravdu o Mojej existencii. Modli sa za každé z Mojich detí, aby mali odvahu hľadať u Mňa odpustenie.

 

Konečne, dcéra Moja, začínajú Moje deti otvárať svoje oči. Teraz si uvedomujú, že sa svet mení. Svet, aký poznali, sa posúva do novej fázy. Táto nová fáza povedie mnohými stupňami skôr, ako Moje deti budú konečne pripravené na Nový Raj.

 

Podvodníkovi príživníci budú žiaľ tvrdohlavo bojovať do trpkého konca. Modli sa teraz za tie úbohé zmätené duše, aby iskra svetla zaplavila ich srdcia, keď prídu do kontaktu s Mojimi zbožnými nasledovníkmi. Vám, Moji oddaní nasledovníci, sú dávané milosti na pomoc obracať všetky tie duše, stratené v divočine, ktorých duše sa nachádzajú v stave zmätenosti, spôsobenej Satanom.

 

Proroctvá z La Salette, Fatimy a Garabandalu sa teraz odvíjajú

 

Všetky proroctvá, dané Požehnaným vizionárom v La Salette, vo Fatime a v Garabandale sa teraz budú pre všetkých viditeľne odvíjať. Pre tie tisíce veriacich, ktorí poznajú a akceptujú tieto posolstvá – vedzte, že Ja, váš Spasiteľ, vás teraz všetkých vyzývam, aby ste sa modlili sa za duše celého ľudstva. Ešte raz si otvorte svoje srdcia pre tieto nové posolstvá – posledné posolstvá tohto druhu, dávané všetkým Mojim deťom ešte predtým, než prídem späť ako sudca.

 

Výzva ku všetkým služobníkom cirkví

 

Takisto vyzývam Mojich svätých služobníkov všetkých vierovyznaní, ktorí si ctia Môjho Večného Otca, aby teraz počúvali. Nedovoľte Podvodníkovi, aby vás cez Falošného Proroka podviedol tým, že uveríte lži, ktorú v jeho mene čoskoro spácha. Tento čas bude veľmi ťažký pre tých z vás, ktorí Ma milujete, pretože budete veľmi zmätení.

 

Falošný prorok a Antikrist

 

Len sledujte s jasnými očami Falošného Proroka, ktorý sa pokúsi viesť Moju Cirkev, pretože tento nepochádza z Domu Môjho Večného Otca. Bude vzbudzovať dojem, že pochádza. Ale to bude klam. Takisto si všímajte priateľstvo, ktoré bude navonok prejavovať k Antikristovi, lebo títo dvaja budú najzákernejší prívrženci Satana – odetí do ovčieho rúcha. Budú mať moc, ktorá sa prejaví cez zázraky, podobné tým z dávnej doby, avšak táto moc bude Satanská. Musíte neustále zotrvávať v stave milosti, aby ste si ochránili svoju vieru. Modlite sa za Mojich svätých služobníkov, ktorí sú vlažní vo svojej viere, lebo oni budú vťahovaní do náručia Podvodníka. On ich bude priťahovať, pretože im bude ponúkať vzrušenie, vášeň a takzvanú lásku, ktorá bude egoistická, pričom bude ťažké odolávať jeho charizmatickému zjavu. Ak sa vy, Moji svätí služobníci, vydáte touto cestou, tak budete pre Mňa navždy stratení.

 

Možno sa pýtate, prečo by mali tieto udalosti so sebou prinášať také ťažkosti. Budete sa diviť, prečo dopustím, aby sa tieto veci udiali. "Určite by Ježiš vo Svojom Milosrdenstve nedopustil takého prekážky!" Ale Ja ich musím dopustiť, lebo len cez tieto výzvy sa môže odohrať konečná bitka medzi Mojim Večným Otcom a Zlým. Bez konečnej konfrontácie nemôže byť Satan uvrhnutý do priepasti večného pekla.

 

Majte sa na pozore pred týmto podvodom. Nedovoľte, aby týmto spôsobom boli zatratené vaše duše. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za milosť môcť rozpoznať a vidieť toho, kto skutočne je Falošným Prorokom. Je to démon, vyslaný z hlbín pekla, aby vás zmiatol. Buďte povďační, že ste jeho cieľom. Kvôli vašej oddanosti ku Mne budete podrobení ultimatívnej skúške – skúške vašej viery. Nikdy viac nebudete musieť čeliť takejto skúške. Tak buďte pripravení. Vy, všetci Moji svätí služobníci, obráťte sa teraz ku Mne skôr, ako bude prineskoro.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 050

03.03.2011 - 23:30 hod

— Zánik demokracie – kňazi budú sužovaní —

 

Ó drahá, milovaná dcéra, Som rád, že Mi dnes večer venuješ svoju pozornosť. Tvoja neprítomnosť bola pre Mňa trochu bolestivá, ale vedel Som, že sa čoskoro ku Mne vrátiš.

 

Počúvaj prosím pozorne. Hoci si uvedomujem, že si zaneprázdnená svojim životom, musíš pochopiť, že tieto posolstvá sú naozaj naliehavé. Dostávaš Moje slovo v najhistorickejšej epoche od počiatku dejín. Pretože teraz v tejto dobe zažije svet také zmeny, aké ľudstvo doposiaľ ešte nikdy nezažilo.

 

Pripravte sa teraz, deti Moje, kdekoľvek sa vo svete nachádzate. Lebo už veľmi skoro dostane každý jeden z vás jeden z najvzácnejších darov Môjho milosrdenstva. Moje Varovanie, ktoré dostanete, bude mať za následok, že sa všade bude šíriť obrátenie. Keď to nastane – po chvíli, keď sa dianie na Zemi zastaví – sa prijatím pravdy všade rozšíri Láska.

 

Pre lásku a svetlo, ktoré budú z vás vyžarovať, bude pre Satanových prívržencov ťažké obhájiť svoje skazené konanie. I keď táto veľká udalosť, ktorá vás vydesí, prinesie početné obrátenia, je ešte potrebné, aby ste sa na ňu pripravili.

 

Akceptujte skutočnosť, že sa toto proroctvo naplní. Len máloktorí ho budú popierať počas toho, ako i potom, ako nastane. A predsa sa ešte nájdu mnohí, ktorí sa aj naďalej budú odo Mňa odvracať. Veľké Prenasledovanie bude nasledovať (v období po Varovaní – pozn. prekladateľa).

 

Kňazi budú trpieť

 

Moja armáda milovaných nasledovníkov odvážne povstane, aby obhajovala Moju existenciu. A predsa mnohí aj z radov tých, od ktorých by ste to najmenej očakávali – vrátane vodcov Mojej Kresťanskej Cirkvi – sa pridajú na stranu Zla a jeho parazitov. Pre svoju slabú vieru budú zvedení. Zistíte, že Moji Svätí Zástupcovia, títo Moji oddaní zasvätení služobníci, budú musieť hájiť svoju vieru. Krutosť, ktorej budú vystavení, bude podobná tej, ktorú Som Ja zakúsil od Mojich katov. Nestrácajte to zo zreteľa, vy všetci, ktorí Ma nasledujete. Odolajte pokušeniu a nedajte sa zviesť na scestie zradcov, aj keď máte strach. Nikdy sa nedajte zlákať ich falošnými sľubmi. Buďte statoční. Modlite sa, aby ste boli posilnení.

 

Prenasledovanie nebude dlho pretrvávať

 

Veriaci, buďte pripravení na to, že dokonca aj tí, ktorí sú vám najbližší, sa odvrátia od viery. Budete si pripadať osamelí, znevážení a verejne zosmiešnení. Nevšímajte si ich pichľavé posmešky. Ja vás všetkých povediem a ochránim. Pretože tento čas nebude dlho pretrvávať. Najbolestivejšie utrpenie, ktoré zažijete, bude ich nevera (ich zrada – pozn. prekladateľa) voči Mne – voči pravde.

 

Nekresťanské národy budú vykonávať kontrolu

 

Modlitba pomôže zmierniť niektoré z katastrofických udalostí, ktoré sa majú stať. Prenasledovanie, ktoré bude uvalené na tých z vás, ktorí veríte vo Mňa a v Môjho Večného Otca, bude vychádzať z národov, ktorým chýba láska – láska k Bohu. Jediná láska, ktorú udržujú vo svojich srdciach, patrí moci nad menej rozvinutými krajinami. Kontrola je ich prvoradým cieľom – sláva a úsilie o bohatstvo ako i vlastníctvo nad vami, vašou krajinou a nad tými z vás, ktorí sa zdráhajú odmietnuť Ma. Ak podľahnete, deti Moje, tak zistíte, že je veľmi ťažké vrátiť sa na pôvodnú cestu, či opäť nasmerovať vaše kroky na Mňa. Bude si to vyžadovať výnimočnú odvahu vzhľadom na veľmi nepriaznivé okolnosti, avšak vy zvíťazíte. Ak budete trpieť preto, lebo vo svojich srdciach cítite vášnivú lásku k Bohu, Môjmu Večnému Otcovi, potom to prijmete s radosťou vo vašich dušiach.

 

Vzostup nových diktátorov

 

Náhle zmeny v globálnej situácii, ktoré sa doposiaľ zdali ako bezvýznamné nepokoje, prerastú do skutočných vojen. Vojny povedú k nedostatku potravín. Demokracia bude rýchlo na ústupe a zlovestné diktatúry povstanú. No tieto diktatúry budú veľmi obozretné s ohľadom na to, ako sú vnímané. Prídu ako sprostredkovatelia mieru a záchrancovia. Ako protihodnotu zato, že vám nakŕmia ústa, budú mať pod kontrolou vaše vlastníctvo, ktoré potom bude patriť im. Budete si musieť pýtať povolenie, aby ste nasýtili vaše rodiny. Aby ste mohli cestovať, budete potrebovať špeciálnu formu identifikácie a budú od vás žiadať, aby ste akceptovali Znak – Znak Šelmy. Utečte, deti Moje. Skryte sa. Lebo to nie je ešte všetko. Budú vám diktovať, ako sa máte modliť, pretože to nie je Boh, ku komu sa oni obracajú. Títo sú, deti Moje, Satanova armáda, ktorá chce ukradnúť vaše duše.

 

Tí z vás, ktorí vo Mňa veríte, pripravte sa. Rýchlo sa vráťte do vašich kostolov. Modlite sa k Bohu, Večnému Otcovi. Zhromaždite sa do skupín a modlite, modlite, modlite sa. Proste teraz o zmierenie (sviatosť zmierenia – pozn. prekladateľa), aby ste potom, keď uvidíte Varovanie, prijali s pokorou stav svojich duší. Nemáte sa čoho obávať.

 

Modlite sa aj za vašu rodinu a priateľov, za vaše deti, za vašich susedov. Je potrebné, aby ste sa všetci pripravili. Tak mnoho bude potom obrátených, keď sa stanú svedkami pravdy o Mojej existencii. Tak veľa nebude schopných zniesť šok, keď uvidia, ako Ma urazili. Iným to jednoducho bude ľahostajné. Hodiny teraz tikajú.

 

Proste Ma o pomoc

 

Všetky predpovedané znaky (Biblické znamenia z knihy Zjavenia podľa Jána – pozn. prekladateľa) sú okolo vás, deti. Viďte ich a prijmite ich ako tie, ktorými sú. Revolty. Zemetrasenia. Záplavy. Klimatické zmeny. Tieto budú pribúdať. Peniaze sa teraz stávajú vzácnejšie a tak to bude aj s vašou stravou. Nemyslite si, že je všetko stratené, lebo keď Ma budete prosiť o pomoc, budú vaše modlitby vypočuté. Všetkých vás budem držať za ruku a pomôžem vám, aby ste sa dostali cez tieto turbulencie. Musíte však otvoriť svoje srdcia. Zmarte každý pokus Zla, aby vás nezviedlo a nevtiahlo do svojich zlovestných plánov. Zachovajte si čistotu srdca a mysle. Buďte pokorní vo svojich postojoch. Nikdy však nemajte strach, aby ste hájili vaše právo veriť vo Mňa.

 

Čas pripraviť si duše

 

Nastal čas. Deti Moje, teraz choďte a pripravte si svoje duše. Hľadajte cez Sviatostí potrebné milosti na posvätenie vašich duší. Potom Ma požiadajte, aby Som vás vzal do Svojho náručia a poproste Ma, aby Som vás zachránil. Moja láska a súcit, ktoré prechovávam ku každému jednému z vás, sú nad vaše pochopenie. Ale keď nastane Varovanie, jeden z najmilosrdnejších darov, aké vám všetkým pred posledným rozsudkom (pri Poslednom súde – pozn. prekladateľa) môžem dať, tak ho musíte vítať. Ďakujte, že vám bol daný tento úžasný dar. Pretože, keď nastane obrátenie v každom kúte sveta, potom budete naozaj pripravení na nové Nebo a Zem, ktoré potom splynú v jedno – Môj Raj a oslávené dedičstvo, na ktorom môže mať účasť každý jeden z vás, ak sa tak rozhodnete.

 

Očakávajte teraz Moje Varovanie, deti Moje, pretože čas je už veľmi blízko.

 

Váš milujúci Spasiteľ, Opravdivý Sudca a Milosrdný Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch