Posolstvá 031–035

Posolstvo 031

22.12.2010 - 02:40 hod

— Bolesť, ktorú dnes Ježiš trpí —

 

Moja dcéra, hrozne trpím za hriechy ľudstva a za kruté odmietanie Mojej existencie, ktoré je teraz vo svete také bežné, že počet tých veriacich, ktorí sa odvracajú odo Mňa, vzrástol do mimoriadnych rozmerov.

 

Bolesť, utrpenie a agónia sú omnoho výraznejšie v čase, keď svet slávi Vianoce. Vo svojom srdci viem, že aj keď sa jedná o najvýznamnejší kresťanský sviatok, nie je moje učenie ohlasované takým spôsobom, akým by sa malo.

 

Moja milovaná dcéra, musíš vytrvať vo svojom utrpení mysle aj duše. Toto ťa privedie bližšie k Môjmu Božskému Srdcu. Len vtedy, keď prejdeš skúškou týchto utrpení, dosiahneš zjednotenie so Mnou.

 

Moja dcéra, modli sa, modli sa, modli sa, aby ostatné duše zmiernili agóniu, ktorú znášam. Ach, keby som len mohol rýchlo zachrániť duše a zovrieť ich do Svojho milujúceho náručia, Moje srdce by sa mi zahojilo. Ale mnoho duší nechce prísť ku Mne. Musíš tvrdo pracovať, moja dcéra, aby si ich presvedčila o pravde. Nikdy sa nevzdávaj.

 

Si plná pochybností, avšak viem, že v hĺbke svojho srdca vieš, že tieto posolstvá milosrdenstva, určené na spásu duší, naozaj pochádzajú odo Mňa a Môjho Večného Otca.

 

Vytrvaj, prijmi utrpenie, buď pokorná, trpezlivá a zachovaj dôstojnosť, keď čelíš výzvam v Mojom mene.

 

Choď teraz s novým elánom, láskou a silou, aby si získala späť duše Mojich milovaných detí.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 032

24.12.2010 - 20:00 hod

— Prečo Som sa stal človekom —

 

Moja milovaná dcéra, ďakujem ti, že si prijala Moje pozvanie. S radosťou komunikujem s tebou v tento mimoriadny deň osláv Mojich narodenín. Láska, ktorá napĺňa Moje srdce vtedy, keď Mi Moje deti preukazujú vieru a oddanosť, je veľmi drahocenná.

 

Toto je čas pre Moje deti, nech sú kdekoľvek, aby uvažovali nad Mojím životom na zemi. Je to čas na uvažovanie o tom, aký dôsledok má Moje narodenie pre celé ľudstvo. Kvôli Môjmu narodeniu človek hľadá spásu. Vďaka láske Môjho Večného Otca voči Svojim deťom priniesol túto najväčšiu obetu. To, ako sa musel dívať na narodenie dieťaťa, vidieť, ako rastie a vyvíja sa až do dospelého veku, jasne ukazuje na Jeho lásku a odhodlanie, zachrániť všetky Svoje deti. On tak veľmi miluje všetky Svoje deti, že ma prosil, aby som žil život ako človek vo vedomí, že Ma budú ponižovať a vysmievať sa Mi. On dovolil, aby sa to stalo.

 

Moje narodenie je pre všetkých znamením toho, že Boh, Večný Otec, tak veľmi miloval Svoje deti, že priniesol túto veľkú obetu.

 

Svoj súcit a túžbu zachrániť vás preukázal tým, že Mi umožnil prísť na svet, žiť medzi vami a dovolil Moju smrť. Keby Ma nebol poslal, človek by nemohol byť spasený. Ale tí, ktorí Ma odmietli, sú ešte neistí o pravdivosti Božích zasľúbení , ktoré dal Boh – Večný Otec. Stále je mnoho nejasností.

 

Všetko, na čom teraz záleží je, aby ľudstvo pochopilo prísľub a realitu nového Neba a Zeme, ktoré boli predurčené všetkým Božím deťom. Toto je najväčší dar zo všetkých a je to dar, na ktorom s Ním mali mať všetci podiel, až kým ho Satan nezničil tým, že pokúšal Evu.

 

Dnešní ľudia sa dívajú na učenie Starého a Nového zákona v mnohých ohľadoch ako na staré bájky. Mnohí ešte stále nechápu, že učenie, obsiahnuté v týchto Písmach, bolo a stále aj je autentické. Nakoľko sa v mnohých prípadoch poukazuje na situácie, týkajúce sa duchovnej sféry, padne ľuďom ťažko veriť, že sa to stalo. K tomuto záveru prišli preto, lebo posudzujú ich obsah cez logické myslenie, ktoré sa zakladá na hodnotení toho, čo sa odohráva na Zemi. Ale mýlia sa.

 

Môj príchod na Zem bol ustanovený ako posledná šanca prebudiť svet, aby všetci spoznali, že Boh odpúšťa všetko. Mojou úlohou bolo ukázať vám skrze Moje učenie a Moju smrť na kríži cestu do Neba.

 

Na Vianoce majte na pamäti, že Moje narodenie vám malo pomôcť, aby ste nanovo prehodnotili vašu vieru v Nebo, pretože vy všetci máte nárok mať na ňom podiel.

 

Tým, že si pripomínate Môj život, sa môžete teraz so Mnou zjednotiť v Kráľovstve Môjho Otca tak, že si otvoríte svoje srdcia a poprosíte Ma, aby som vás ešte raz objal.

 

Váš Božský Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 033

25.12.2010 - 10:30 hod

— Falošní učitelia a proroci —

 

Ja som začiatok a koniec. Skrze Mňa bol Mojím Večným milovaným Otcom stvorený svet a takisto skrze Mňa sa ukončí. Ja som svetlo a Spasiteľ, ktorý privedie všetkých tých, ktorí veria vo Mňa, do zasľúbeného raja. Tí, ktorí Ma aj napriek celému Môjmu učeniu a úsiliu Mojich prorokov ešte stále odmietajú, nevojdú do Kráľovstva Môjho Otca.

 

Tí z vás, ktorí dostali dar pravdy skrze Sväté Písmo, musia teraz otvoriť oči a prijať Moje učenie a proroctvá, dané skrze Mojich prorokov. Čas sa približuje k bodu, keď sa vrátim na Zem, aby som získal späť Svojich milovaných nasledovníkov. Aj cez Mojich moderných prorokov Som žiaľ i naďalej odmietaný ľudstvom. Vy všetci musíte počúvať a čítať Moje posolstvá - dané vám z milosrdenstva - a pochopiť ich význam.

 

Moje učenie sa nikdy nezmenení

 

Musíte mať na zreteli, že Moje učenie je to isté, aké vždy bolo. Tí, ktorí prichádzajú v Mojom mene, musia byť starostlivo sledovaní. Ak ohlasujú Moje slovo, tak potom sú zo svetla. Ak zistíte, že moje učenie pozmenili akýmkoľvek spôsobom, ktorý sa vám zdá byť zvláštny, tak sa od nich vzdiaľte. Nepočúvajte ich. Títo nešťastníci boli pokúšaní Zlým, aby zámerne sfalšovali Moje učenie a vás zmiatli a zviedli.

 

Akákoľvek náuka, ktorá nepochádza zo Svätého Písma a ktorá si nárokuje ohlasovať pravdu, je klamstvom. Toto je hriech proti Mne a vážny útok na Mňa a Môjho Večného Otca.

 

Falošný mesiáš

 

Títo falošní učitelia už čoskoro započnú dávať sa svetu na známosť. Budete ich nachádzať všade hlasito kričiacich, aby upútavali pozornosť. Niektorí až tak zapôsobia na Moje deti, že dokonca aj Moji praví nasledovníci budú veriť, že majú zvláštne Božské sily. Obzvlášť jeden z nich sa bude až do tej miery povyšovať, že sa ľudia budú mylne domnievať, že ide o Mesiáša.

 

Moje deti, budete potrebovať veľa odvahy, zdravého rozumu a sily, aby ste pri Mne zostali a nechali sa Mnou viesť cez túto nebezpečnú džungľu plnú démonov. Démoni, ktorých uvoľnil Satan, sú prestrojení za Mojich prívržencov a prorokov, pretože prichádzajú posledné dni. Spolčujú sa a berú si za cieľ Mojich pravých vizionárov a prorokov. Budú sa snažiť zviesť ich cez falošnú náuku. Pozmenia pravdu tým, že ju prispôsobia svojim nemorálnym počinom, čo bude navonok len ťažko rozpoznateľné. Moji oddaní nasledovníci, svätí služobníci a proroci ihneď spoznajú, kto sú títo zlí ľudia. Ich prehlásenia budú pre nich bolestivé a znepokojujúce, no najväčšiu bolesť im spôsobí to, že tak veľa kresťanov podľahne ich okúzľujúcim osobnostiam. Budú natoľko pôsobiť presvedčivo, že vtiahnu do svojich osídiel aj tých Bohu zasvätených služobníkov, ktorí predurčili svoje životy Mne a Môjmu Večnému Otcovi.

 

Výzva kresťanom, aby povstali

 

Teraz apelujem na tých Mojich oddaných stúpencov, ktorí sú požehnaní milosťou Ducha Svätého. Vezmite svoje zbrane viery a zostaňte silní. Vyzývam vás, aby ste učili ľudí pravde neustálym pripomínaním pravdy, obsiahnutej v Knihe Môjho Otca, v Knihe Pravdy. Toto učenie bude trvať večne.

 

Moje deti, možno to bude pre vás ťažké povstať a dať o sebe vedieť, ale počúvajte Ma teraz. Ak tak urobíte, pomôžete dušiam. Vaši bratia a sestry vo svete sú vašou rodinou. Všetkých vás spolu so Mnou privediem do raja, ktorý Som prisľúbil všetkým Mojim deťom. Prosím, prosím, pomôžte Mi, aby Som o žiadneho z vás neprišiel. Zlomí Mi srdce, keď nebudem môcť zachrániť všetky Svoje milované deti. Cez modlitbu, obetu a vytrvalosť Mojich prívržencov bude môcť byť všade zadosťučinené Mojej vôli.

 

Pozdvihnite teraz v Mojom mene kalich spásy. Nasledujte Ma. Dovoľte Mi, aby Som vás všetkých viedol. Dovoľte Mi, aby Som vás objal vo Svojom srdci pre spoločnú záchranu ľudstva pred Podvodníkom.

 

Majte na pamäti, že milujem každé Svoje dieťa do takej miery, že víťazstvo sa stane trpkým a zlomí to Moje srdce, ak ich všetkých nevezmem do večného života.

 

Modlite sa. Modlite sa teraz všetci a majte na pamäti slová – Ja Som Alfa a Omega.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus – Kráľ Zeme a spravodlivý sudca celého ľudstva

 

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 034

25.12.2010 - 12:30 hod

— Slávenie vianoc —

 

Moja milovaná dcéra, prečo váhaš? Vari nevieš, že si denne vedená? Určite vo svojom srdci vieš, že jediné, čo musíš urobiť je sadnúť si, otvoriť svoje srdce a čoskoro budeš počuť Moje posolstvo. Dôveruj Mi. Odovzdaj sa. Ver, že keď Mi odovzdáš svoje strachy, obavy, starosti a otázky, že ti ich odnímem a patrične ich zodpoviem. Teraz si musíš nájsť čas na to, aby si sa mohla naplno venovať týmto nanajvýš naliehavým posolstvám pre ľudstvo. Neváhaj a neodkladaj túto svätú prácu.

 

Moja milovaná dcéra, uvedom si nasledovné. Kresťania na celom svete vzdávajú česť Môjmu narodeniu v Betleheme, avšak mnohí to robia len z okázalého rešpektu bez skutočnej lásky vo svojom srdci. Napriek tomu sa mnohí priblížia k Môjmu srdcu. Iní budú súhlasne prikyvovať, usmievať sa a hovoriť o dôležitosti a význame tohto najdôležitejšieho času, v ktorom sa oslavuje najväčší dar, aký kedy bol od počiatku udelený deťom Môjho Otca. Lenže keď Moje deti, Moji oddaní nasledovníci, oslavujú Vianoce, býva ich pozornosť odvádzaná okázalosťou a ceremóniami, ktoré sú spojené so svetskými vecami.

 

Koľko kresťanov vysvetlí svojim deťom význam Môjho narodenia? Koľkí si pripomenú pokoru, ktorú prejavila Moja milovaná Matka a jej najsvätejší ženích, svätý Jozef? Koľkí chápu, že Som sa stal človekom, aby som ľudskú rasu zachránil od cesty do pekla? Toto jednoduché posolstvo bolo po stáročia zastierané okázalosťou. A predsa oddaní kresťania ho vnímali ako čas, kedy sa zamýšľali nad vernosťou ku Mne, Svojmu Spasiteľovi. Prosím a nalieham na vás, deti, aby ste využili tento sviatok na modlitbu za tých vo svete, ktorí sa potrebujú prebudiť aby pochopili, že majú dedičstvo. Pre každého z nich je tu v Kráľovstve Môjho Otca rezervované osobité miesto, ak sa rozhodnú ho prijať.

 

Čas pre Veľké Varovanie je stanovený

 

Tak veľmi sú Moje deti každou minútou dňa zaneprázdnené správami, ktoré – i keď môžu mať vplyv na ich život – nemajú žiaden význam pre ich budúci život. Deti, je na čase, aby si každý z vás skúmal svoje svedomie skôr, než príde Veľké Varovanie, ktoré bude predchádzať Môjmu Druhému príchodu. Modlite sa svojimi vlastnými slovami a proste o Božie vedenie.

 

Čas pre Veľké Varovanie je stanovený. Buďte ostražití. Majte sa na pozore.

 

Váš Božský Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

 

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 035

28.12.2010 - 11:00 hod

— Varovanie pre veriacich, aby neodmietali pravých prorokov —

 

Moja milovaná dcéra, dostávaš teraz posledné posolstvá pre ľudstvo v ich súhrne pred koncom časov kvôli záchrane duší.

 

Teraz je veľké množstvo anjelov rozoslaných po celom svete, ako to bolo predpovedané, aby pripravili Zem na Môj Druhý príchod. Veľa z týchto anjelov má ľudskú podobu - a oni si zvolili túto úlohu rovnako ako ty - Moja milovaná dcéra. Ich narodenie bolo tak načasované, aby pripadlo na obdobie posledného Varovania pri konci časov. Podobne sú aj démoni uvoľnení a vypustení z hlbín pekla. Na zemi sa sprítomňujú tým, že pokúšajú a zvádzajú ku klamstvu. Priťahujú tie z Mojich detí, ktoré sú otvorené ich vplyvu. Infikujú zlom tie duše, ktoré sa už nachádzajú v tme. Vchádzajú do ich ducha klamúc a presviedčajúc ich, že viera vo Mňa a v Môjho Otca je nezmysel.

 

Vonkajší prejav týchto ľudí ničím nenaznačuje, že by mali byť spájaní s niečim, čo by ste vnímali ako Zlo. Namiesto toho budú pôsobiť príjemne, skúsene, inteligentne a inšpirujúco. Takisto budú presvedčivo hlásať to, čo Moje deti považujú za pravdu. Žiaľ v ich srdciach nebude prebývať láska a pred ich učením sa musíte mať na pozore.

 

Teraz by som sa chcel obrátiť na Mojich veriacich. Vy, Moje deti, ste cez modlitbu a vieru dostali tie dary, ktoré zasľubujem všetkým tým, ktorí Ma nasledujú. Boli vám dané rozličné dary a každý z nich je určený na to, aby bolo moje slovo šírené mnohorakým spôsobom.

 

Posudzovanie vizionárov

 

Tým, ktorým dávam dar poznania na pomoc rozlíšiť tých, ktorí prichádzajú v Mojom mene od tých, ktorí prichádzajú v mene Satana, hovorím: buďte veľmi opatrní. Je len správne, že sa máte na pozore pred falošnými prorokmi. Avšak nikdy neodsudzujte tých, ktorí tvrdia, že prichádzajú v Mojom mene, bez toho, aby ste dôkladne nepreverili ich posolstvá. Nikdy nesmiete posudzovať tieto posolstvá len na základe toho, ako sa vám javia navonok. Pokiaľ niekto tvrdí, že prichádza v Mojom mene, nevychádzajte hneď z toho, že váš úsudok o ňom je neomylný. Všímajte si tých prorokov, ktorým sa dostáva výsmechu alebo ktorí vzbudzujú pohoršenie, keď tvrdia, že dostávajú Božské posolstvá odo Mňa alebo od Mojej Blahoslavenej Matky.

 

Nepodľahnite pokušeniu okamžitého vyrieknutia rozsudku nad nimi bez toho, že by ste si pozorne nevypočuli to, čo hlásajú. Tie posolstvá sa nebudú priamo vzťahovať na Moje učenie ale na Moje slová a budú plné lásky. Budú vás usmerňovať, ako máte žiť vaše životy v Mojom mene, aby ste dosiahli spásu.

 

Nikdy sa neznepokojujte, keď Moji praví proroci tvrdia, že dostávajú posolstvá, týkajúce sa budúcich udalostí, do ktorých sú zasvätení. Nepodľahnite pokušeniu spáchať hriech predsudku tým, že budete posudzovať tieto posolstvá na základe toho, k akej spoločenskej vrstve prorok prináleží. Niektorí nebudú vzdelaní. Naopak iní budú disponovať výrečnosťou. Mnohí z nich nebudú spĺňať kritériá, ktoré by podľa vášho očakávania mala „svätá“ osoba spĺňať.

 

Avšak existuje spôsob, ako si môžete byť istí ich pravosťou. Tí, ktorí komunikujú s Mojou milovanou Matkou, vo väčšine prípadov predpovedajú zjavenia, ktorých dátum a hodina boli ňou oznámené. Mnohé z týchto zjavení budú bezprostredne pozorované svedkami. V prípade Mojich posolstiev pre ľudstvo sú tieto odovzdávané svetu bez toho, aby prorok hľadal slávu.

 

Vynášanie rozsudku nad ľuďmi

 

Nakoniec budú Moji veriaci – aj napriek ich oddanosti ku Mne – opovrhovať tými, ktorí predpovedajú budúce udalosti a hanobiť tých, ktorí sú požehnaní uzdravujúcimi silami Ducha Svätého. Zastavte a prebuďte sa zo svojho spokojného spánku. Títo proroci nabúrajú vašu zažitú rutinu, pretože si neprisadnú k vašej svätej skupine. Neprispôsobia sa vám spôsobom, aký očakávate. Majte toto na zreteli. Ak posudzujete týchto ľudí na základe toho, čo ste počuli alebo na základe klebiet a skrytých narážok z „tretej ruky“, dopúšťate sa hriechu. Hriech voči Mojim prorokom ma hlboko uráža. Ak odmietate Mojich pravých vizionárov, tak vtedy sa Mi obraciate chrbtom.

 

A toto je presne to, čo sa deje v súčasnom svete s rastúcim počtom vizionárov, vychádzajúcich na verejnosť. Moji veriaci to nemajú ľahké. Pamätajte na to, že skôr, než vynesiete rozsudok, si musíte posolstvá Mojich prorokov prečítať – a to vrátane tých posolstiev, ktoré môžu pochádzať od falošných prorokov. Proste o vedenie, keď zvažujete tieto posolstvá. Pravé posolstvá sú plné lásky. A predsa neotrasiteľné v ich autorite. Posolstvá, ktoré sú namierené proti všetkému, čo viete o Mojej náuke a náuke Mojich apoštolov - bez ohľadu na ich subtílnosť - sa budú dať ľahko posúdiť.

 

Nemlčte o svojej viere

 

Teraz choďte, Moje deti, a otvorte svoje srdcia Mojim prorokom. Sú tu nato, aby vás uistili, že nadišiel čas, aby Som vás pripravil hovoriť v Mojom mene. Pamätajte si, že sláva je daná tým Mojim prorokom, ktorí hovoria aj napriek ponižovaniu a opovrhovaniu, ktoré musia znášať. Trest však neminie tých, ktorí tvrdia, že Ma nasledujú, avšak o svojej viere mlčia, ale na druhej strane sú rýchli, keď hovoria proti Mojim pravým vizionárom. Vo svojich srdciach viete, že tí, ktorých ste odsúdili, hovoria o nadchádzajúcich udalostiach - a to vám padne len veľmi ťažko prijať.

 

Možno si položíte otázku, prečo hovorí Môj Spasiteľ Ježiš Kristus cez tieto jednotlivé osoby? Koniec koncov – podľa mojich merítok – oni nepatria medzi svätých stúpencov. No Moja otázka na vás je táto - Prečo veríte, že len tých pár vyvolených, ktorí zasvätili svoj život modlitbe, majú autoritu odmietnuť tých, ktorí hlásajú mimo ich spoločenstiev? Či ste sa snáď ničomu nepoučili? Nepochopili ste, že aj tí, ktorí trávia svoj život venovaním sa modlitbe, môžu padnúť Podvodníkovi za obeť?

 

Moji skutoční proroci budú nenávidení

 

Nezabúdajte, že aj Ja, pokým Som bol na Zemi, sa Mi starší a kňazi vysmievali, zosmiešňovali a odmietali Ma a dívali sa na Mňa s pohŕdaním. Keď nenávideli Mňa, môžete si byť istí, že Moji praví proroci budú najviac nenávidení no súčasne budú na iných miestach uctievaní.

 

Hanba vám všetkým. Moji proroci nebudú pochádzať z vašich skupín, no napriek tomu je nutné ctiť si ich. Budú to najnepravdepodobnejší proroci vzhľadom na ich životy, ktoré viedli. Niektorí budú pochádzať z chudobných pomerov. Iní budú pochádzať z bohatších pomerov. Niektorí budú menej vzdelaní, zatiaľ čo iní sa narodili s darom gramotnosti. Toto sú Moji vyvolení proroci. Počúvajte ich hlasy, prv než ich odsúdite.

 

Modlite sa za nich. Modlite sa, aby Moje slovo, dané týmto prorokom, nebolo odmietnuté. Ani vy neodmietajte Moje slovo. Neveriaci sa vždy budú snažiť diskreditovať tieto statočné duše, ktoré nahlas ohlasujú Moje slovo, ale to sa dá očakávať. Keď Moji veriaci a hlavne tí, ktorí sú v modlitebných skupinách, v kláštoroch a iných službách, otvorene odmietajú Mojich pravých vizionárov, vtedy je Moje srdce lámané vo dvoje. Počúvajte Moje slová. Oni sa nikdy neodchýlia od pravdy - o nič viac ako vy, Moji milovaní nasledovníci, ktorí si nemôžete prispôsobiť pravdu tak, aby vyhovovala vášmu podaniu.

 

Otvorte svoje oči. Prebuďte sa. Znamenia sa začínajú pre všetkých zviditeľňovať. Vy, Moji veriaci, nemáte veľa času. Počúvajte. Modlite sa. Spojte sa a jednotne ohlasujte Moje slovo na záchranu duší skôr, než vyprší čas.

 

Váš milujúci Ježiš Kristus

Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Posolstvá v blokoch